Taya pungula omeya gomvula

0
242

IIPOPO-Ehangano lyaCuvewaters ndjono lya kala no ku ninga omapeekaapeko nkene Namibia ta vulu okupungula omeya gomvula opo ga wape okulongithwa pokwenye olyali lyaadha esindano sho lya totopo oprojeka ndjoka mIipopo moshikandjohogololo sha Katana.

Ehangano lyAandowishi ndyono lya kala lya tula uukuni kumwe naAaNamibia okuza 2006 olya li lya gandya pambelewa ooprojeka koomeme mboka haya ungaunga nayo.

Elalakano lyoprojeka okupungula omeya ngono taga tondoka miishana opo ga wape okulongithwa shivulithe shi taga nuwapo owala kiinamwenyo go gamwe ta kungulukile koombuga.

Omukuluntu gwoshikunino Rauna Nakaambo okwa ti omeya gomuloka oga pombwa nokashina guukithwa moondama mono haga kala ga pungulwa opo ga wape okulongithwa pokwenye.

Mongaashingeyi, oprojeka ndjono ya tamekele niilonga mo2012 oyina oshikunino shopondje, nashimwe shomomunzile, oondama ndatu tadhi vulu okuhakela omeya goondoloma dhoshiviha 200 dhili 2000.

Oprojeka ohamu kunwa, uunawamundesha, omatama,uunyangwa uushona, oospinach nayimwe ya gwedhwapo.

Nonande oya tamekele nongundu yoomeme yeli omulongo nayaali nena ongundu oya shuna pevi yi na oomeme omulongo mbono ta ya longo nondjungu okutsa ku mwe nepangelo molugodhi lwoku tidhapo ondjala oshowo oluhepo.

“Otwali omulongo nayaali ngashingeyi otuli omulongo no ha tu landitha iihape opo tu wape tu mone iiyemo opo tu wape twi ikwathe tse tu kwathe woo aanegumbo yetu,” omukuluntu gwoprojeka Rauna Nakaambo tati.

Nakaambo okwa li wo a gwedhapo kutya eshongo enene lya taalela oprojeka omuloka gwashonopala. Nakaambo okwa ti uuna kwaana omvula ya gwana oprojeka ohayi dhengwa pomutima unene oshoka ohayi iyadha taya longitha omeya go kopomba ngono gena ondilo.

“Shaa kaakuna omvula nena nomoondjato kamu nasha, oshoka otwi ikwatelela momeya gomvula,” Nakaambo ta ti.

Omukalelipo gwaNdowishi Onno Hückmann ngono woo a li petaambeko okwa indile opo oomeme ya longe nuudhiginini.

Hückmann okwa li wo a kwashilipaleke kutya mbono taya ungaunga noprojeka oya pewa uunongo woku humitha oprojeka ndjika komeho.

Mbushe yoprojeka Ipula Nawa Willem Alweendo okwali a kwata mbushe N$2000.  Oprojeka oyali ya tungwapo N$500 000 omanga N$500 000 ya gwedhwa po yali ya longithwa miinyangadhalwa yilwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here