Tobias otaka ulika onakuyiwa yombokisa yaNamibia

0
243

WINDHOEK – Molyomakaya yo 25  Apilili MTC Nestor Sunshine Boxing and Fitness Academy otayi ka kala nuudhano woongonyo kohi yoshipalanyolo Aategelelwa miilonga yokudhenaga oongonyo nenge ngaashi sha takumwa “Prospect in Action Boxing Bonanza”. Uudhano mbuka woongonyo tawu ka dhanwa kaadhengi ngonyo mboka aagundjuka ya longwa oongonyo moshiputudhilo sha Sunshine otawu kala pohotela yopondje ya Venduka yedhina  Windhoek Country Club Resort no Kasino..

Nestor okwa ti uudhano mbuka otawu ulike aambokisi aagundjuka mboka oyo taya landula ooyakwawo mboka ngashingeyi taya ende taya koko momimvo onkene itaya kondjo we nawa ngaashi pethimbo ya li yena omukumo guugundjuka.Okwa ti omalugodhi ngaka ogo oshitopolwa shenongelo lye okuhumitha komeho uudhano mbuka okusoshimpwiyu kutya mboka yena iitalendi yokuumba oongonyo otaya koko okuza poonkatu dhopetameko noku ninga aambokisi aanamadhina mboka taya ka landula aambokisi mboka ngashingeyi taya ende yuuka komuzimbukilo muudhano wokudhenga oongonyo. Tobias omudheuli nomulongekidhi guudhano woongonyo a tseyika muuyuni.

Muudhano wOmolyomakaya yo 25 Apilili olugodhi olunene oluli pokati kenyakwa inaali dhengwa natango lya Namibia, Sakaria‘Desert Storm’ Lukas, ngoka ta ka kondjitha omukondjithi gwe ena owino oyindji mokuumba oongonyo nomukwashigwana gwa Tanzania okukondjela epaya lyaana mwene lyolutu lwoongonyo lwoInternational Boxing Federation (IBF) Continental Featherweight.

“Nduka otalu kakala olugodhi oludhigu kuye sigo oompaka, ndele nee otayi molugodhi nduka a ena ondjokonona tayi sitholwiho oshoka okwa kondja iikando 14 nokwe yi sindanapo ayihe ongo omumbokisi paithano, sigo oompaka ina dhengwa nando okulye ongo omudhengingonyo paithano.Olugodhi nduka olwa simana ku ‘Desert Storm’ moombinga odhindji oshoka okwa hala okugamena ondjokonona ye oopelesenda 100 omanga wo a hala oku sindanapo oshishani  shaana mwene sho IBF shomenenevi ndika. Omukondjithi gwe kombinga ye na ye okuna owino oyindji nuunongo mokuumba oongonyo oshoka otayi molugodhi nduka a kondja lwo 27  a sindana 20 a dhengwa  3 a dhana shithike pamwe lune,” osho  Tobias a holola.

Omudhengingonyo gulwe ishewe ena oshitalendi oshiwanawa muudhano mbuka oJeremiah Nakathila,ngoka ha dhenge oongonyo oondhigu, nguka ota ka palamena Wilson Masamba omuMalawi. Nakathila okwa tegelelwa opo a ulike uudhano uuwanawa tawu hulile mesindano nongele okwe shi ningi nena ota ka kala popepi nompito yokukondjela mu limwe lyomomasiku.

Muudhano wongulohi ndjoka otamu ka kondjwa wok u komumbokisi mondjundo yo Welterweight Mike ‘Silent Assassin’ Shonena, ngoka ta ka kondja na Limbani Masamba a za wo ishewe koMalawi, omanga Simon Baluka naye ota ka taalela omuMalawi, Boniface Stenala mondjundo yoBantam. Mondjundo yoSuper Bantamweight omumbokisi Nathaniel Kamati ota tsakanene na Robert Kachiza gwokoMalawi onga olugodhi lumwe lwaangoka taga tetekele olugodhi olunene luusiku mboka.

Utekete woposheelo otawu gu oodolaN$200 omanga iitaafula yaasimanekwa mbyoka yi na iikulya yomaludhi otayi kosho ooN$10 000 uuna pwa kuutumba aantu omulongo. “Omanga tuna aambokisi mboka yeli methimbo lyawo noye na omadhin a muuyuni pethimbo ndika, otuna wo okuhumitha komeho, aambokisi mboka taya ka tsikila noku yelutha epandela lya Namibia monakuyiwa  moshikondo shuudhano mbuka. Nuudhano mbuka womomasiku 25 Apilili ogwo omukalo tatu longitha okuulika kutya tse otatu tsikile noku konga oshowo okweeta puuyelele iitalendi iipe mbyoka tayi tsikile noku kaleka Namibia ketuni muudhano woongonyo ngaashi sha tseyika nawa muuyuni.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here