Ekengho lovalumenhu la hovela  mOmusati

0
248

ONGWEDIVA – Ovanashilonga voundjolowele moitukulwa Zambezi, Ohangwena, Oshikoto, Kavango naKhomas ova kwafelwa koGlobal Fund va yakule ovalumenhu va pumbwa okukenghwa moitukulwa oyo.

Elalakano okushunifa poshi etandavelo lombuto yoHIV, okukwatela po oukoshoki noundjolowele moshiwana, nokukelela etandavelo lomikifi hadi dilile momilele.

Edi, oda tumbulwa komunambelewa weshikulafano la tulwa moilonga moshitukulwa shaMusati, Samuel Shigwedha a fatulula kutya, oprograma oi lile po ekengho lovalumenhu paunamiti, tashi ningwa paiyambo lomunhu mwene. Eshikulafano lekengho ola yandjwa moipangelo yakula moshitukulwa shaKamhaku, Oshikuku, Outapi, Otsandi nOkahao ashike omolwa oinakuwanifwa ihapu yovanambelewa koshikondo shouhaku inava dula okupitifa etanda omwaalu wovalumenhu vahapu.

Nande la ya moilonga muFebuluali neudo,olahovela muMaalisa kwa yakulwa ovalumenhu 22 moshitukulwa ashishe pamwe naava va yakulwa moipangelo ovalumenhu ashike 54 ova pita etanda.

Ovalumenhu 90 ove li shangifa moshitukulwa shaMusati okupita etanda.Eyakulo loludi eli tali yandjelwa moipangelo aishe yakula moshitukulwa neishangifo ohali ningwa nopoukilinika.

Shiguedha ta yelifa kutya, ekengho eli ola longekidwa moipangelo aishe14 yoshilongo, ovalumenhu inava pumbwa kutila shaashi otali ningwa keendokotola nook va nailonga vouhaku va deuka nokonima yetando omunaudu otapewa ouyelele nghee e na kuliwapaleka. Ovakainhu  otava teelelwa yova twe ovalumenhu omukumo vaka kenghwe shaashi eteteko loshipa otali amene ke tandavelo lomikifi.

Okwa fatulula kutya, omakonaakono ouhaku okwa yelifa kutya omunhu a kenghwa okwaamenwa shifike 60% nonande ngee omulumenhu ota teelelwa alongife oiamenifi komukifi nokukala ena kaume umwe.Otashi amene yoo komikifi hadipitile momilele ngaashi endongo, omulumenhu a kenghwa ota amene omukainhu  a ha kwatwe noupu kombakiteli yoposhivelo shoshidalelo, shaashi oshipa eshi sha tuvika oulumenhu ohashi dulu okuumbata ombakiteli hai eta okankera.

Shiguedha okwa yelifa kutya, ouhaku ouhau yandjwa oshali moipangelo aishe, naava vakwatwa koHIV otava dulu ku kenghwa veli aamene komikifi dikwao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here