Geingob ota ka  tseyitha mbala omaliko ge puuyelele

1
388

WINDHOEK-  Moonkambadhala okugandja oshiholelwa okwaa holeka nando osha, Omuperesidende Hage Geingob okwa tseyitha kutya otaka holola puuyelele omaliko ge gopaumwene  omwedhi taguya.

Omuperesidende okwa ningi etseyitho ndika pethimbo a li tapopi oshipopiwa she shotango shonkalo yoshilongo moParliamende Etiyali oshiwike shika.Geingob okwa ti okwa tegelela aatotiveta oshowo aaanambelewa aanene mepangelo nayo ya landule oshiholelwa she mokuhokolola kutya oyena uuyamba nomaliko ge thike peni. Omutse gwOshilongo ogwa lombwele Oparliamende kutya ogwa indila ehangano lyokuyalula Omambo lya PricewaterhouseCoopers opo li mu kwathele okutala kutya okuna omaliko gethike peni. Otali ke mu kwathela okulongekidha okweeta puuyelele iipambele yiimaliwa, nuuna omushangwa ngoka gwa manithwa ote ke gu tseyithila oshigwana moshiwike oshitiyali shomwedhi tuuka. Ekonakono lyomaliko gOmuperesidende otali ka kwatelamo ofaalama ye popepi nOshomeya oshowo iilonga yokugandja omayele mbyoka ye a li ha longo omanga inaa ulikwa ongo Ominista Yiipindi nOofabulika omumvo 2008.

Okwa tegelelwa kutya uuna aanapolitika oshowo aanambelewa aanene yepangelo ya ulike kutya omaliko ngoka yena oge thike peni, shika otashi ka ya moshipala onkala ndjoka omathimbo gamwe hapu kala pena  omaipumomumwe pailonga yaanapolitika oshowo aanambelewa aakunluntu moholomende.Shika otashi ka kwathela wo epangelo opo li kondjithe uulingilingi.Omukulukadhi gwotango Meme Monika Geingos naye, omusamane gwe okwa tseyitha kutya ota ka holola wo puuyelele omaliko ge ngoka ena. Meme Geingos ogumwe gwaakiintu aayamba moshilongo, uuyamba we wa zi moku tunga eliko lye miikundaneki oshowo moshitopolwa shomapungulo giimaliwa.

Kakekele komaliko, Omuperesidende okwa ti otaka holola wo puuyelele onkalo ye yuundjolowele opo ndjika yi tseyikwe noku talwa nawa koshigwana. Okwa ti okuholola puuyelele okuna okutameka pombanda oshoka uuna pwaana shoka sha holekwa shika osho omukanka hoka taku tungilwa ehwepopeko lyonkalamwenyo yaakwashigwana

Omuperesidende kuyele omwedhi nguka okwa li a nyenyetele Oominista yamwe mboka sigo oompaka anuwa yaana omagumbo gawo yene noshowo yaana iiyenditho yawo yene . Okwa ti itashi vulika mboka ya kale natango ya hepa nkene tuu ya tamekele omumvo oshilongo sha manguluka ndele kayena nando oosho ya likolapo.

Moshipopiwa she Omutse gwEvi lyomapenda ogwa popi woo kombinga yeningululo lyevi, gwa ekelehi omapopyo kutya oholomende ina yi longa po sha kombinga yaashika. Okwa zimine kutya elundululo muumwene wevi inali enda nondapo ndjoka lyali lya tegelelwa li ende. Okwa ti shika osha katekwa kooveta oshowo komukalo nkene evi lina okutopolwa. Shika okwa ti osha yi moshipala okutopola evi okulipa mboka ye li pumbwa okufaalama oshowo mboka ye li pumbwa okutungapo omagumbo gawo .Okwa ti kashishi oshili kutya oholomende ina yi longa nuudhiginini kombinga yevi miilando oshowo miitopolwa yokomikunda. Ihe shoka tashi ziminwa ooshika kutya elundululo lyevi inali ningwa nondjungu ndjoka aantu ya li ya tegelela” Okwa zimine kutya okulundulula onkalo yuumwene wevi otashi kala oshinakugwanithwa shasimana oku etapo uuyuki monkalathano  oshowo okumweneka oluhepo moNamibia. Ompumbwe yevi miilando oshowo momikunda oya fala monkugo ndjoka ya thiminike aaNamibia oyendji ya ka ninge omaindilo gevi poombelewa dhiilando okupitila mehangano ndyoka tali kwatelwa komeho komugundjuka ngoka tulwa managa pevi mEwawa lyaagundjuka yoSwapo, Job Amupanda.

Omuperesidende Geingob okwa indile opo pu etwe  oonkundathana dhopashigwana  kohi yoshipalanyolo shoku topolulula uuyamba, Ndhika otadhi kakala kohi yuunashipundi we nonando otadhi longekidhwa kOshikondo shOkukuthapo oluhepo.Okwa gandja wo omatahneko kombinga yuumwene wevi, ngaashi oku kuthako evi ndyoka li niwe kooyene inaa ya kala moNamibia oshowo okwaa ha landitha evi lyuunamapya kaakwiilongo.Okwa ti woo osha pumbiwa opo evi lyokutunga omagumbo li kale lina ondando ohwepo . Okwa ulike wo ompumbwe okutala ngele otashi vulika iitungithi yimwe yi kale hayi longwa moshilongo oshowo omatungo ga longithe iitungi mbyoka hayi adhika moshilongo.

1 COMMENT

  1. omutse gwoshilongo shetu ogwe tapo otshinima otshiwanawa ngaaka,Tate Kalunga neepe oonkondo nookumo,apule komesho…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here