A Kumagidha aagundjuka ya ethe onkalo yomolukanda

0
235

ONDANGWA – Manga yamwe  yomaagundjuka yeli momapandaanda ,yo taya yaka noku lundulula iinima yaantu oyendji otaya longo nuudhiginini opo ya kondjithe onkalo yokwaahena iilonga ndjoka ya taalela aagundjuka aaNamibia.

Paulinus Shilongo gumwe gwomaagundjuka mboka ya tokola noya gana kutya omanga ena oonyala nota vulu oku ilongela kuye mwene, ota longitha ompito ndjoka ena ye a yambulepo onkalamwenyo ye,oshoka oku wete kutya okuna uunongo owundji mboka ta vulu ewu longithe a  totepo woo oompito dhiilonga ye a pe aagundjuka ooyakwawo mboka ya pumbwa etemo.

Shilongo ngono a yambukile kOkalongo koshitopolwa shaMusati okwati okweya mOndangwa nelalakano ando a konge omboloto,tati okwa kala ngaa ha monopo iilonga yopakathimbo thimbolimwe a futwa ye thimbolimwe ta nyokomwa nonande a holola kutya shino inashi mu teya omukumo okwa kala ngaa ta longo ye ta mono po okashona ke a vule ku landa oothewa niipumbiwa ye.

“ Ngame mwene ondina uunongo wokulonga nokulongulula iilongomwa mbyoka ya longwa miipilangi ngaashi iipundi yomatyofa mbi yili unene momagumbo gomoondoolopa moka muna ooseti, oombete dhomaludhi niinima ngaa ne oyindjiyindji’,sho nda mono kutya ayihe ya hulile muunyengwi ondali nda kambadhala ndi tale ngele ote vulu okulonga iilongwamo mbyoka nuunongo wandje wokoonyala mboka nda shitwa nawo nokonima onda mono kutya nani otandi vulu nonda kala handi opaleke manga iipundi mbyoka ya kulupa nokuyi longulula,” Shilongo tati ngaaka.

Ta gwedhapo kutya nonande shali oshidhigu petameko okwa longo nomukumo iikwatelela ketumbulo lyomukulu gwonale ngu hati kokule ihaku thikwa ongula,tati okuna omukumo kutya limwe lyomomasiku otaka kala ena oproyeka ye ya koka mono ta kala ta nduluka iipundi oyindji noku gwanithepo oompumbwe yaayakulwa ye.

Shilongo tati oyena ompumbwe onene yolusheno oshoka oha longele owala pegumbo pOkalevona mOndangwa ashike ka puna olusheno,okwa pumbwa woo ehala mono ta vulu a kale ta pungula mo  iilongomwa yaayakulwa ye  tati oheyi pungula owala mokapeleki keli megumbo mo ohamu lalwa,ta indile ayehe mboka yeli momudhingoloko no yena iilongomwa yiipilangi ya pumbwa ku opalekwa nokulongululwa ya kale yeyi thikitha kuye yo yeyi opaleke nawa yi ninge ishewe iipe.

Okwa kumagidha woo aagundjuka ya ethe onkalo yokukala puundingosho oshowo momapandaanda,yo ya longithe uunongo mboka yena tati inaya kala ya tegelela epangelo liya etele iilonga ihe naya kambadhale mpoka taya vulu yo yi imonene okashona kawo hoka taya vulu okwiikwatha nako ,oshoka anuwa omutumba ethete ihagu etasha..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here