Oshakati Premier ya gandja omagano koYoung Chiefs

0
304

OSHAKATI-Osipana yoYoung Chiefs yomOshakati oyali apewa omakwatho kehangano lyokwaandjaganeka olusheno mondoolopa yaShakati ano Oshakati Premier Electric sho yali yapewa iikwathithi yongushu yo N$15000.

Young Chiefs okwa li a mbendekwa okambindja kolwaala olumbulawu , niisitolofe yako, omatanga geli 20, iikutu yokuzala pomaidheulo yili 30, iilongitho yopaunamiti yokugandja ekwatho lyotango, 20 Cones, uuhiya 3, noondjato mbali dhoku humbata omatanga.

Sho a li tagandja ooshali ndhika CEO mOshakati Premier Electric, Fillemon Nakashole okwa ti oyali yaningi omapekaapeko noyali yamono kutya osipana yo Young Chiefs oyili yi itulamo momaudhano gawo onkene oyali yapiti koshidhinditho opo yi pewe omakwatho ngaka.

Okwati egandjo lyooshali ndika olili shimwe shomiinakugwanithwa yawo oku sila oshimpwiyu aakalimo yomomudhingoloko moka haya ngeshefele nokugandja koshigwana shoka shili ehukamugongo lyongeshefa yawo yoku andjaganeka olusheno unene sho yeli nale ya kala nokuninga iipindi mondoolopa yaShakati omimvo tadhi ka ninga 15 ngashiingeyi.

Ota indile aadhani yo Young Chiefs ya gwedheko keyitulemo momaudhano gawo opo ya ye ko Premier League opo yaka kalelepo Ondoolopa yaShakati niitopolwa yokoNooli koliha yo MTC Namibia Premier League omumvo twa thinda.

Sho ali a taambako oshali ndhika Kapteina Erick Erastus okwa uvaneko kutya ita ya ka sitha nando Oshakati ohoni onkene otaya ka dhana neitulemo opo ya wape yaye koPremier League.

Pethimbo lyongashiingeyi Osipana ndjika oyili ashike yapumbwa oshitsa shimwe opo yi ye koliha yopombanda moshilongo.

Ashike mondjila yawo omuna endangalati lyadhikwamo kosipana yo Golden Bees ndjoka ngele oye shi pondola okusindana uudhano wawo auhe mboka wahupako oyo tayi ka yakulapo ompito ndjika.

Golden Bees otaka dhana na Young Star yokoShikuku ngula mOlyomakaya omanga taka ya muudhano we wahugunina na Amathekies moka ngele okwe etha adhengwe nenge adhane shithike pamwe nena Young Chiefs oye ta ka kalelapo oshitopolwa shokoNooli.

Oondjila adhihe okOutjo dha thinda nena opo tu ka yambidhidhe Oosipana dhetu dhokevi lyiimpungu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here