Osipana yaamati kohi yomimvo 20 ya ulika ekopi

0
202

OUTAPI-Konima sho yali ya sindana po ekopi lyoThe Namibian News Paper Cup aamati mbaka kaya li yamona ompito yoku ulikila aakalimo ekopi, oshoka oyali ya shuna komanongelo gawo opo yaka tameke nomakonaakono .

Ehuuliloshiwike lyazako aamati mbaka pamwe naanambelewa yomaudhano opamwe nomudheuli gwawo oyali yi idhenge ela lyondjila oku taakana oshitopolwa shaMusati yeshiningi oku tamekela mondoolopa yOutapi.

Okuza mOutapi ekopi olyali lyafalwa koondolopa ngaashi Okalongo, Oshikuku, Okahao, Tsandi, Onesi noRaucana.

Aamati oyali ya tsakanekwa kaaleli yopamithigululkwakalo, Oomajola dhoondoolopa, aanangeshefa naaleli yopambepo pomahala gayooloka.

Omikweyo dhiihauto odhali tadhi imonikila moondolopa kehe ekopi lyali lya piti moka yimwe yomiihauto yali ya humbata itayi yoshihwa shomusati poku ulika kutya eeno otuli moshitopolwa shaMusati.

Aamati mbaka oyali ya ningi ondjokonona sho yali yasindana ekopi ndika oshikando shotango mondjokonona yoshitopolwa shaMusati

Ekopi lyoshifo sho The Namibian olyali lya ende pamwe nekopi lyo Scorpion Cup ndyoka lya li lyasindanwa kaamati yeli kohi yomimvo 17 omumvo go 2014 moka ya tegelelwa yekeli gamenenepo muule womasiku omashona lela.

Omusti 1: Osipan yaamati yeli kohi yomimvo 20 yOmusati ya thanekelwa mOutapi manga inaya ya mela lyondjila okuka ulikila oshigwana ekopi shomoshitopolwa shoka ekopi ndyoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here