YomOshikoto ya pewa oondhalate dhooshipa

0
266

ONYAANYA – Aakalimo yomoshitopolwa Oshikoto oyali ya nyanyukwa unene molwuuwanawa mboka ya ningilwa moshitopolwa shawo moka omasiku gaziko.

Yamwepo ya za kiikandjohogololo mOshikoto oyali ya mono omakwatho okuza kepangelo,sho yali ya pewa oondhalate dhooshipa dhili mbali dho 50kg, oondhalate dhokumangitha,oopaala dhili 44 dho 2.1m, oshihupulo, omiyelo nayilwe oyindji mbyono ya pumbiwa ngele omuntu ta ningi ondhalate yenkolo lye.

Konyala iikandjohogololo oyindji oyali ya gandja iilongitho mbika kooyene mboka ye yi nuninwa okutameka oshiwike sha ziko. Omukuutumbithi gwehumokomeho moshitopolwa shaShikoto nokuli kansela gwoshikandjohogololo Onayena, Max Nekongo okwati oyali ya gandja iilongitho mbika yoondhalate kaakwashigwana mboka yali ya totwamo kaawiliki yoosenda dhawo noku ninga omapekapeko ya mone noku tala ngaa kutya aahogololwa mboka oyena ngaa uukwatya tawu vulu wu ya pethithe omakwatho ngaka.

“Omayakulo ngano ogali ga gandjwa okupitila moproyeka yo ku kwathela aanafaalaama mboka yena uunkundi nenge yena eteyo lya nkundipala( Financial support for poor rural farmers), otwali woo twa tala kaantu mboka yena omapya ashike oyeli moluhepo no itaya vulu okulanda oondhalate opo iimeno nomapya gawo ga kale megameno,shino oshikando shotango sho aanafaalama taya mono omakwatho goludhi nduka konima sho oproyeka ndjika yali ya tulwa miilonga momvula yo2013/2014,iikandjohogololo ayihe oya mona omakwatho goludhi nduka noyendji oya gandja nale iilongitho mbyoka kooyene,” Nekongo tati ngaaka.

Aakalimo yomoshikandjohogololo Onyaanya oyo yamwe yomaanelago mboka ya pewa omakwatho ngaka oshiwike sha piti. Kuku Helena Kapewasha pethimbo ta taambako oondhalate dhe okwali eshi ulike noondigolo sho a gandja olupandu lwe kepangelo tashi pitile moombelewa dhookansela, sho tali gandja omayakulo kaakwashigwana mboka yeli monkalo tayi nyengathana.

“ Ondu uvite uugumbo ndina enyanyu itaali vulu ku holekwa ,oshoka epya lyandje ngaashingeyi otali yi megameno,lyo itali likapo we kiinamwenyo onda kala tandi longo nuudhigu sho ndina enkolo lyandje kaalina olugumbo no inandi shi lala nande ondjodhi oshinima shika, otandi gandja olupandu nduka nopehala lya yakwetu mboka twa mono uuwanawa wu thike mpaka no inaa tu shi tegelela,” Kapewasha ta popi ngaa.

Kansela gwoshikandjohogololo Omuntele, Sacky Nangula pethimbo ta gandja iilongitho mbika pombelwa yoshikandjohogololo Onyaanya oshiwike sha ziko okwali a uvaneke aakwashigwana kutya epangelo otali kondjitha ,opo li gwanithepo ompumbwe yomukwashigwana kehe,tati epangelo ohali gandja  oshimaliwa shomwaalu gwontumba  yo ookansela taya tala kutya aantu yomoshikandjohogololo she oyeli mompumbwe unene yashike,yo taya hogololamo omwaalu gwontumba ngo tagu mono omakwatho palweetho ndoka,lwo olweetho talu landula tamu talika ishewe mboka taya pewa omauwanawa ngoka.

Nangula ta kumagidha noku kunkilila ayehe mboka ya pewa oondhalate ndhoka kaa ye kedhi pungule owala momagumbo ,ashike nadhi longithwe dho dhi longwe komuntu ngo ena owino lela opo omapya gaakulupe ga kale geli megameno niilikolomwa yawo kaayi likepowe kiimuna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here