Aapepmbe kaye na oopate

1
245

EPEMBE – Aakalimo yomoshikandjohogololo Epembe oyali ya holola gamwe gomaiyuvo gawo kombinga yehumokomeho moshikandjohogololo shawo.

Oyendji oyali taya nyenyeta oopate taya holola kutya ndhika odhi li eshongo enene moshikandjohogololo shawo.

Oyendji oyali ya holola kutya nonande oshilongo sha manguluka natango otaya ende owala oondjila oonde okuka konga omayakulo gopantu ngoka omuntu kehe a pumbwa. “ otuna uupyakadhi uunene ngaashi aakulukadhi mboka yeli momategelelo ohashi ya kutha ethimbo lela okuthika kiipangelo hoka omuntu taka monena, otwa pumbwa okapangelo keli popepi opo oondjila dhetu dhi tetulwe tse tu kale tatu mono omayakulo ga gwanapo,” Yamwe taya popi ngaaka.

Kansela gwoshikandjohogololo shika Johannes Nakwafila mu shika okwa koleke kutya ndhoka tadhi popiwa kaakwashigwana ye odho shili. “Otwa taalelwa komashongo gompumbwe yoopate moshikandjohogololo shetu nolundji aantu yetu otaya ende komalupadhi iinano iile okuka konga omayakulo ngaashi muuzilo wEpembe,otatu longo ngaashi tatu vulu opo tu ete oopate yo aakwashigwana yetu ya kale taya ende noku longa nuupu,” Nakwafila ta uvaneke.

Nakwafila okwa ti molwomakemo gaakwashigwana naasho omahumokomeho taga ende ta geya moshikandjohogololo shawo okwa thanekwa ondjila ndjoka tayi ka kala ya tamekwa muule wethimbo efupi Ondjila Epembe-Omuhongo,Oshaango –Epembe opuna woo ondjila ndjoka yili miilonga ngashingeyi Onalulago- Epembe, tati adhihe ndhino otadhi longwa nelalakano lyoku andjakaneka oondjila, yo ya kandulepo ompumbwe yoondjila noku hwepopaleka omafululu.

Omikunda ndhoka dha pumbwa unene omayakulo moshikandjohogololo Epembe ongaashi Onambaladi,Okapuka,Omahahi,Onduludiya. Kansela Nakwafila okwati oya taalelwa woo komashongo unene kombinga yuundjolowele,ta holola kutya oyena uupangelo wuli uyali kamwe kOshikunde na kamwe kEpembe ashike aakwashigwana oyendji ihaya vulu ya adhe kuupangelo huka omolwa oondjila oonde ndhono taya kambadhala ku tetula.

“Otuna okapangelo taka tungwa kOmuhongo hono ka tamekwa nale nokuli nondiwete kutya otaka kala kapwa mbala yo aantu yetu ya mone omayakulo gopaunamiti yo kaaya endewe iinano iile,otuna woo kamwe keli momathaneko kaka tungwe kOnambaladi yo ya thitike omwaka ngoka gu lipo,” Ta gwedhapo ngaaka.

Aakalimo yomEpembe oya taalelwa woo keshongo lyomakwatathano shono taya holola kutya osheya ningila oshidhigu ku kwatathana nongele pwa holoka uudhigu ohashi kala oshidhigu opo ya kwatathane nopolisi, oya holola woo kutya nonande yena ompumbwe yomeya ohaya longitha omeya gomboola nonande itaga gwanene Kansela Nakwafila okwa uvaneke taya ka kala ya tala omahala ngoka omawanawa mpoka tapu vulu ku tulwa oomboola yo aakwashigwana ya kale taya thigilathanamo momeya ngoka gelipo, noya longe ngaashi tashi vulika mokupendulapo oshikandjohogolo shawo unene ngele tashiya kehumokomeho.

 

1 COMMENT

  1. Ngame onga omukalimo gomepembe, momukunda eendunda muushilo wapembe ngele uukwashili tawupopiwa kansela gwapembe ihalongo iilonga ye ngaashi eekansela eenkwawo dhi hadhikala shaathimbo meelaadio tadhipopi uudhigi wiikandjohogololo, noshikwawo ngele otashiya kehumokomeho epembe otuli konima nayi okutya tuu okombinga yuuhaku okapangelo kapembe ohakakala owala omupangi gumwe yo aapangwa oyendji noshikwawo opate yapembe oyonale namibia inaayimanguluka ndele sigo opaife inakaya otea, noshikwawo opena opata yakokolwa yuuka komuhongo yaza ponamagogani inayitulwa omamanya ndele oyakokolwa nale momilongo omugoyi nasha sigo opaife omolwake epangela hali dhimbulukwa miihwa ngele takuhogololwa lo ihaalidhimbulukwamo ngele kaapena omahogololo? Naakulupe ngele tayakatala omiti kumwe naavu ohaya ende nuudhigu omolweefululu noshikwawo eetuwa odhapumba omolwa efululu epangelo nalitalepo nawa mpoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here