Aatali nawa yombokisa ya gama kuMaywether

0
308

WINDHOEK – Olugodhi nduka olwa talika ongo olwo olugodhi lwethelemumvo unene tuu oku shi talela methimbo ndyoka lya longithwa okulanda uutekete oku ka kala puwo.

Uutekete mboka okwa kundanekwa wa landwapo meni lyomunute gumwe sho mbuka wa tulwa momalanditho. Floyd Mayweather ota ka tsakanena na Manny Pacquiao mondjundo yowelterweight molugodhi lwawo momasiku 2 Mai nuumvo mohotela yedhina MGM Grand mo Las Vegas, noyendji otaya ti mbuka owo uudhano mboka aaholi yombokisa ya kala ya tegelela.

“Mayweather omumbokisi omunawino onkene itashi kumitha ngele  okwa sindana okudhengamo omukondjithi gwe nongonyo yimwe nopevi.Ye omumbokisi omunandunge ngoka ta vulu okudhana omukondjithi gwe nomakoto.” Osho omutseinawa gwoongonyo moNamibia Kelly Nghixulifwa a tomona.

Omanga omudhengingonyo omuNamibia ngoka a kondja olundji nopendji oshowo eli omudheuli gwaambokisi Nestor Tobias ati “ uudhano mbuka otawu kakala wu lyaathane popepi molwashoka aambokisi ayehe  oyo aanawino muudhano mbuka,ihe ngame paumwene wandje ondi itaala kutya Mayweather oye ta ka sindana oshoka ye oha longo paungomba  noshowo nondunge na ishewe okuna owino oyindji okusindana niitsa  nenge okudhenga yimwe nopevi,’. Joe Kaperu:okwa ti “Ngame iimaliwa yandje otandi yi tula ku Mayweather, ita ka mbokisa ashike shapitilila pomukondjtihi gwe ndele ote ke mu longa woo oshilongwa shimwe nenge  shi vule po kombinga yuudhano wombokisa.Ngele owa tala nawa kondjokonona yaambokisi mbaka yomasiku gapiti, Mayweather oye eli pombanda oshoka okwa ulike oonkondo dhe uuna a li a kondjitha aakondjithi yatya shoo, omanga Pacquiao okwa kondja naakondjithi yanathangwa.Ye okwa fa ontsezi ompwidhi ndjoka hayi lu nokuwayauka onkene osha yela ota ka tsakaneka omukondjithi ethike puye mokuumba oongonyo itaadhi nuwa meya molupe lwa Mayweather,” osho omuwiliki gwethimbo ele mombokisa a popi. Ihe omuholi gwombokisa Ronnie Kurtz ita tsu kumwe naambaka “Onda landula ondjokonona yaambokisi mbaka naashoka nda mono kombinga ya Pacquiao otashi tilitha. Omulumentu okuna ondjokonona itoo yi itaale ishewe  iha vulwa mbala, onda tegamena kutya ota ka mweneka mboka taye mu limbililwa shoo ye ta ka zamo omusindani.”

Imms Moses ngoka  a tseyika eshi nawa ombokisa otati “Ina mu kutha sha ku Pacquiao, ye omumbokisi ena onyati  ngoka ha vulu okuumba oongonyo okawatawata nomelandulathano. “Ohandi tala omalugodhi ga – Mayweather ngoka eli omumbokisi iitegelela na oha vulu okutaamba kehe shoka ta shi zi komukondjithi gwe. Oomiyalu ihadhi fundju onkene adhihe odha gama ku Mayweather.”

Moses okwa tungila omatompelo ge kwaashika: Pacquiao okwa kondja na Juan Manuel Marques nokwa dhengelwa meni lyedhingoloko etitano omanga Mayweather okwa li a dhenge nguka a fa a shike ta dhenge omudhengingonyo opo ta tameke uudhano mboka  sho a dhenge omukwashigwana gwa Mexico momadhingoloko 12 nuupu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here