Endiki lyaHailonga natango otali kwathele aakulupe

0
253

ONGHA –  Endiki lyaHailonga Oldage Home lya totwa po nelalakano okukwathela ayehe mboka yeli mompumbwe noya pumbwa eyambidhidho lyopalutu nopambepo .

Endiki ndika ohali sile oshimpwiyu aakulupe,uunona wuuthigwa, aantu mboka taya lumbu nombuto yoHIV/AIDS oshowo okukwatha mboka yeli moluhepo yo itaaya vulu kwiikwathela yoyene.

Endiki ndika lyaHailonga olili mooha dhopate momudhingoloko gwOngha moshitopolwa Ohangwena.

Omutotipo gwendiki ndika Maria Martin okwati okweli totopo konima sho a kala noku enda momikunda ta talelepo omagumbo noku tala nkene aantu taya hupu. “Sho nda ende mu gamwe gomomagumbo onda mono kutya aantu oyeli momagumbo taya mono iihuna noyendji kayena sho taya lilemo,ondali nda tula uukuni kumwe na yamwe yomookahewa kandje opo ando tu ninge onkambadhala tse tu kale tatu longekidhile aantu mbaka osopa nontaku yo ya kale taya numo yo mbo itaaya vulu okweenda taya kala taya faalelwa komagumbo,” Martin ta popi ngaaka.

Ta hokolola kutya oyali ya gandja etumwalaka opo aayambidhidhwa ya kale taya kanwa montaku yo tayali mokasopa, tati oyendji ohaya nwine oopela kondjala omanga aakulupe haya thigwa owala momagumbo yaana sho taya lilemo manga aantu taya kanwa omalovu, yo sho tayazi kuundingosho okwa toka ihaya vulu we okuteleka.

Molyomakaya ga ziko aakalimo yomomudhingoloko gwaNgha oshowo mboka yopopepi oyali ya pewa omakwatho giikulya ngaashi haye ga mono shito okuza kaasamaria aanamutimahenda.

“Olundji ohatu gongala  no tuna ongundu yaantu lela oyendji mbono ya pumbwa omakwatho, ohatu kambadhala naasho tu napo opo tu kwathe noku yambidhidha aantu mboka yeli momikunda taya mono iihuna,otuna oproyeka yetu ndjoka inaayi yama kepangelo tatu sile noku tekula aantu yetu mboka tuna momagumbo itaaya vulu, otuna omwaalu gwaantu yaadha pomilongo ne lwaampoka naayehe oyi itulamo oshoka thimbolimwe shampa taya holoka ohatu ya ningile ootundi mono hayi ilongo oshindji” Martin tati.

Okwa ti ohaya pula omakwatho kaanangeshefa aaNamibia opo ya vule ku kwatha aantu yawo noyendji ohaye ya yamukula ngaa. Molyomakaya ga ziko oyali ya ende nomagumbo taya gandja iikulya ya teleke momagumbo yoyene yo taye yape woo iitungithilutu,tati shino oyeshi ningi opo oshiwike tashiya ya tameke oku teleka osopa yo taye ya dhungile ontaku ngaashi shito.

Kuku Maria Shilengitha  omukulupelela ngono eli megumbo namumwayina taa tekulathana pamwe nokatekulu hono ta keya sile oshimpwiyu. Shilengitha okwa pandula kwaashihe eshi ningilwa mekwatelokomeho lyomutotipo gwendiki, tati ngele oyena sho ya pumbwa ohaya tseyithile owala Mee Maria ye ta tala kutya oteya sile oshimpwiyu yemwene ngiini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here