Ovaleli ota va ulike omadilaadilo okulihola mwene

0
233

Osheetwapo meumbo lopashiwana hano moParliament kuvamwe vomovaleli vopashiwana, ovo va hala opo vatu ngilwe okamukunda kovanaparliamente, ota shi ulike ohole yokuliholamwene, nokudimbwa oshiwana.

Oshietwa po eshi shovaleli va hala vakale vena omaumbo avo eli kalekelwa shaashi vati oifuta yomaumbo hano  okurentinga okuna ondilo ota shi kumwifa neenghono, unene tuu eshi ovo veudite oudjuu wokurentinga novahala oku kwafelwa ile nokuli okukala itava futu, ile pamwe tava futu koxulo yeenyala, pamukalo wokutungilwa omaumbo, vo ovo hava mono oshimaliwa shili pombada okuyelakanifa neepresenda dihapu dOvanamibia.

Ngeenge omunhu eli meumbo lopashiwana, ta kwata oshimaliwa shifike ile shidulife po N$700 000 kodula oku udite oudjuu wokufuta orenta, mbela omunhu ou ha mono oshimaliwa shile meni loN$1000 ota kala monghalo yafa peni. Mbela omunhu ou iha longo, ha xupu shokadila ile omulandifi womepandaanda, omunailonga womeumbo ile womombaa ohava xupu ngahelipi?

Moshilongo omu omuna ovanhu vahapu ovo vakanifa oubashu vavo nokutewatewa momalukanda shaashi vati ova tunga nokudengela oubashu peenhele, shi he li paveta. Vahapu vomwaava ove li hanga yoo monghalo yatya ngaha shaashi omunhu umwe noN$300 komwedi ihe i mono, ye pamwe a karentinge ngoo nee nande okabashu koN$150. Ovanhu ava otava tewa tewa, omanga ovaleli voshilongo tava pula opo va tungilwe okamukunda kovaleli, noshimaliwa tashi di meendjato doshiwana.

Kakele kaava hava mono oyuuyemo ili pedu lela, oshilongo natango oshiyadi ovahongifikola ovo hava tumwa ashike koitukulwa ili komakule kule ku he na ngoo nee nande okabashu, ile nande omeva ma yela okunwa. Ovahongi ava, ovahona ile ovaleli vavo, eeminista neeminista dopedu odo dili omitwe domauministeli avo, oha va ongala meumbo lomutumba wopashiwana lili moWindhoek, mokati kodoolopa, muna omeva nolusheno, ashike ponhele yokukondjela onghalo nawa yovanhu vavo, ava otava ningi omundilo wongula oponhele yoye, pohaulwoye oponguo.

Kombinga imwe, omunhu oto ti nghaho onawa eshi ovaleli ovo tava nyenyeta, pamwe tave li tula meenghaku davakwao, nonande tokumwa yoo shaashi ovanhu ovo tava kondjifa opo vafutilwe ovovo veli meumbo lopashiwana hano ovatoti veeveta odo tadi dulu oku etela keshe umwe ouwa.

Ponhele yokulidilaadila ovo aveke, ovaleli vetu ava ova pumbwa okudilaadila keshe Omunamibia nokutala kutya

oshinima shomaumbo ena ondilo ya pitilila otashi endwa ngahelipi opo Omunamibia keshe a kale ena olukalwa.

Shotete tete eshi sha pumbwa okutalwa, oku eta po oveta oyo tai keelele omalelo eedoolopa nomalelo opaitopolwa opo aha landife vali edu kondando ili pombada.

Okukala una edu, ile omudile omo omunhu ta dulu okukala nofamili yaye, nashikale shimwe shomoilalakanenwa hano shili monomola yotete, ngeenge epangelo ta li ningi eenghendabala okulwifa nokukandula po oluhepo, noku eta po ouxupilo wa keshe Omunamibia.

Eshi nashi kwatele mo oku ya moshipala eembaanga nomahangano makwao opo va tule po omukalo woku landifa edu kondado ili pombada, noku weda ko oishoshela iheli pauyuki.

Ashike aishe ei ota i ningwa ashike ngeenge ovaleli vetu, va tameke okudilaadila oshiwana ashishe ndele hakamukunda poparliame nte.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here