Shinyafa omundanisi dhingi moshilongo

0
381

ONDANGWA – Omanga yamwe yomaagundjuka ya tegelela epangelo li ya pe noku ya etela iilonga, yamwe otaya kambadhala ngaashi taya vulu opo yi imonene shomondjato, yo ya vule okuhuma komeho.

Tomas Paulus omumati gwoomvula dhopokati elela ngono ha ulike uunongo we tashi pitile mokundanisa oongalo dholudhi kehe. Paulus ngono a yambukile kOkalongo koshitopolwa shaMusati okwa tseyika unene koombinga adhihe dhoshilongo nedhina Shinyafa.

Shinyafa yemwene okwa hokolola kutya okwa kala owala shampa uuvu okangalo taka hikwa kOradio ye ota tameke ta ndanisa, nolundji ookuume ke oya kala anuwa haye mu lombwele opo a totepo ongundu ye yokundanisa.

“Momvula yo 2013 omo moka nda tameke okundanisa na, yamwe yomaahikingalo aaNamibia mono nda kutha woo ombinga miituthi yomaludhi ogendji, onda kala unene handi ndanisa nokunyanyudha miituthi mOmbaye nongashingeyi ondili manga koshitopolwa shaWambo uule woomwedhi mbali,” Shinyafa tati ngaaka.

Ta gwedhapo kutya aagundjuka oyendji ohaya kala owala ya lambalala iinima mbyoka yaana sho tayi ya tungu  peha lyokulonga shoka omuntu to vulu okulonga ku ngweye mwene, tati aantu oya pewa iipewa oyindji ashike ina ya hala okuyi longitha. Ta indile aagundjuka ya longele kumwe yo ya topolelathane uunongo oshowo omagano ngoka ya pewa , yo ye ga longithe pamukalo guuka.

“Petameko aagundjuka oyendji oya kala haya yolondje yo yamwe taya sithandje uunye ashike shino inashi shunithandje monima osha tsu ndje owala omukumo ndiye komeho naangu a hala oku tala nkene te ndaanisa nonkene te nyanyudha aapulakeni naatali yandje oyendji,ohandi ende nomalukanda tandi ndanisa noyendji mboka ya hokwandje ohaya dhengele ndje oongodhi ndi ka mwenyeke pomahala gawo,” ta gwedhapo ngaaka.

Shinyafa okwa hokolola woo kutya pethimbo ndino okwali a ithanwa onomenawina kaanangeshefa yomOwambo nale opo eye a mwenyeke pomahala gawo, ye ta nyanyudha ayehe mboka taya talelepo omahala gawo,okwa indile opo woo oondolopa ndhoka hadhi ningi omauliko giipindi dhi  mupe ompito opo a kale noku ulika uunkulungu we mboka ena.

Okwa pititha uufilma uyali moka eli ta ndanisa tati otawu monika pomahala mpono hapu landithwa uuCD. Tati aaNamibia naya kale taya longele kumwe yo ya vule oku tungapo endiki lyomainyanyudho.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here