Ya yambekelwa oshilonga shawo kOmuwilikimbiisofi

0
234

ONAYENA  :  Omolwa okudhimbulukwa esiku lyaCassinga Omupevi Presidende Omundohotola Nickey Iyambo,Osoondaha ya ziko okwali a talelepo egongalo Onayena pamwe naakwanepangelo yoondondo dha yoolokathana.

ElongeloKalunga olyali lya ningwa oku tameka ohetatu yongula, mono aakwanegongalo yali ya gongala momwaalu omunene. Osoondaha ndjoka oyali ya longekidhwa owina  oshoka Omundohotola Nickey Iyambo,Ngoloneya gwaShikoto Henock Kankoshi oshowo Minista Omupe gwetanga lyEgameno, Penda ya Ndakolo oyali ya yambekelwa iilonga yawo mbyoka yi inekelelwa koshigwana.

Aaleli mbaka oyali ya yambekelwa oshilonga shawo kOmuwilikimbiisofi gOngerki ya ELCIN Omundohotola Shekutamba Vaino.V.Nambala. Omundohotola Nambala okwali eya halele oonkondo oshowo omukumo miilonga yawo ayihe , ye teya kumike ya longe noku yakula oshigwana pauyuuki nopamukalo ngoka guuka.

Oshiithanene shika oshali sha ningwa sho aakwanegongalo ya li ya longele kumwe nepangelo ,opo ya longekidhe esiku ndika mono aaleli  naakwanegongalo ya mono ompito yo ku ya halela omayambeko oshowo okutseya aaleli yawo.

Esiku ndyoka  okwali kwa dhimbulukiwa esiku lyaCassinga. Omundohotola Iyambo pethimbo ta popitha Aanayena molwesiku ndika okwali a indile aaNamibia ayehe ya longele kumwe, yo ya kalekepo aluhe ombili yoshilongo ndjono ya pitila metiko lyombinzi.

“ Opuna aantu oyendji moshilongo shetu taya mono iihuna , yo yamwe otaya lala nondjala molwaasho kaa yena iikulya otwa pumbwa tu longele kumwe tse tu kandulepo omaudhigu goludhi nduka,yamwe ohaya lala taya lokwa oshoka kayena omahala gokulala, otatu longo ngaashi tatu vulu ongepangelo tu kuthepo omandangalati kehe geli moondjila adhihe, tse tu humithe komeho oshilongo shetu paliko,” Iyambo ta gwedhapo ngaaka.

Okwa indile opo ku simanekwe ayehe mboka ya kanithile oomwenyo dhawo omolwa ekondjelomanguluko lyoshilongo, tati olyali elulu lyo ele nosha pula ombinzi oyindji Namibia li manguluke. Ta indile aantu ya kondjithe noku shunitha pevi omiyonena yo ya kondjithe wo onkalo yoluhepo mokati koshigwana ashihe.

Iyambo ta kumike aavali ya gandje elongo lyopetameko kaanona manga yeli megumbo , yo ya yande okukala taya gandja ombedhi kaalongi uuna uunona wawo itaawu longo nawa moosikola, yo ya ndopa nale oku wu tekulila uuteku mbono wa pumbiwa, tati elongo nenge uuteku ohawu tameke aluhe megumbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here