Aanafaalama otaya vulu ku mona omauwanawa Komutoolinkundana

0
226

WINDHOEK– Aanafalama ngele oya tameke oku landitha po iimuna yawo manga inaa yi nanga unene pethimbo lyoluteni, otaa vulu okumona omauwanawa ga yooloka okuzilila kepangelo.

Uuyelele mbuka owa gandjwa kuAbraham Nehemia ngoka oye amushanga ta kwathele pehala lyaAmushanga omukuluntu moshikondo shuunamapya, omeya nesiloshimpwiyu lyuushitwe wiihwa.

Sho a lombwele iikundaneki moWindhoek oshiwike sha zi ko, Nehemia okwa pula aanafaalama ye li momidhingoloko mwaana uulithilo woongombe, ya tameke oku landithapo iimuna yimwe manga yi li hwepo ya yande ekanitho enene. Molwoluteni lwa dhenga oombinga odhindji moshilongo ashishe, oshikondo shuunamapya otashi kumagidha  aanafaalama mboka ye li momidhingoloko mwaa he na uulithilo ya tameke oku landitha iimuna manga inaa yi nanga unene ya vule okufutwa shi li hwepo.

Okwa kumagidha aanafaalama ya shonopeke omwaalu gwiimuna yawo,manga pena ethimbo lyokuyambidhidhwa kepangelo. Ta gwedha po kutya, oshikondo shuunamapya otashi kwathele aanafaalama okuya pa omahala guunapelo pethimbo lyoshikukuta noshi ilongekidha okututa iimuna oku yi fala komahala guunapelo  gopakathimbo taga gandjwa kepangelo.

Nehemia ta ti ishewe kutya, opo omunafaalama a mone omauwanawa okuza koshikondo shuunamapya, aanafaalama otaa pumbwa ya longekidhe omikanda dhomalandithilo noopermeta dhepitikilo lyomalweendo giimuna dha dhengwa oshihako shopolisi.

Oodokumente  ndhika otadhi pulwa opo omunafaalama a vule oku kuthombinga mokupewa ehala lyuunapelo pethimbo lyoshikukuta, noku enditha iimuna oku ya kehala lyuunapelo ngaashi shi li meuvathano li na sha nuulithilo wopakathimbo. Omunafaalama oku na okuulika ombapila yomafutilo ehala moka tamu napa iimuna pakathimbo, oombapila dhe kwashilipaleko lyolweendo lwiimuna dha kwashilipalekwa noshihako.

Aaniimuna aaNamibia otaya dhimbulukwa omumvo 2013 gumwe gwomimvo dhuulumbu gwa dhenga oshilongo konima yoomvula 30, sha li eshongo enene koshikondo shuunamapya nompumbwe yiikulya moshilongo oya etitha opo muMai 2013, Omupresidente Hifikepunye Pohamba a igidhe onkalo ya pumbwa ekwatho lyomeendelelo. Onkalo yoshikukuta oya dhenga iitopolwa ayihe 14 yoshilongo noku uvika oshikukuta she etitha  oonkundana dhomaso giimuna, naanona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here