Aapangi ya dhana esiku lyawo mOnandjokwe

0
302

ONIIPA – Ngaashi shili omukalondjigilile kutya aluhe momasiku 12 May omumvo kehe aapangi ayehe moNamibia ohaya dhana nokudhimbulukwa esiku lyawo.

Esiku ndika olya totwapo kOmupangi omukulu Florence Nightingale, ngoka oye omutotipo gweithano lyuupangi.

Aapangi mboka haya longo moshipangelo mOnandjokwe oyali yeya ya zala omizalo dhawo omitokele dhuupangi, uugala komitse uutokele noyali ya humbata oolamba, oya li wo ya zala uumbandi wuna omushigakano pontulo.

Oyendji yomaapangi aakulu nenge mboka yeli miipundi yevululuko oyali ya holoka opo ya tyapule nokudhana esiku lyawo nonande oye li mopenzela.

Omupangi omukulu moshipangelo shaNandjokwe nokuli moshipundi shevululuko, Sofia Magano Mbandeka okwali a popitha aapangi ooyakwawo naye esiku ndyoka.  Okwali a holola kutya nonande aapangi taya longo methimbo lya thinana ohaya kambadhala aluhe ya kale ya gwanithapo iilonga yawo yo ya gandje omayakulo ngoka aavu ya pumbwa.

Mbandeka okwa tsu omukumo aavali ya kumike aanona yawo ya kuthe eithano lyuupangi yo ya gwedhe komwaalu gwaapangi moshilongo.  Tati aapangi oye lilepo okukeelela omikithi,okugandja omalongo kombinga yekalekepo lyuundjolowele nuukalinawa,okupanga nokukwatha aavu ya mone uukolele.

Okwa tsikile ati aapangi oyo omeho gaanuuvu, teya kumike aluhe ya gandje omayakulo taga hokitha yo taya panga aavu nombili no nenyanyu.

Okwa kumike aapangwa nayo ya kale aluhe taya simaneke aapangi yo taya iyutha noku landula omalombwelo ngoka taya pewa kaapangi yawo.

Esiku ndyoka aapangi sho taya tyapula esiku lyawo oyali ya ende yu uka komatala pOnethindi hono oko ya ka gandja omayakulo esiku olyo tuu ndyoka.

Komatala oyali taya vihi aantu,oku yeleka ombinzi nenge ethindakano lyombinzi,uupyu,okukonakona oTB, oyali woo ya gandja omalongo kombinga yuundjolowele womomagumbo nuukalinawa.

Yamwe yomaapangi mboka aakulu na yo yali ye ya ya tyapule esiku pamwe naapangi yeli moshilonga ngaashingeyi ongaashi kuku Loide Mweendeleli, Sophia Mbandeka, Nangula Amaambo,Beata Kalekela,Aina Ukelo, Frieda Nakanyala na Oma Ester Nakanyala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here