Bulelo a nyanyagula noongonyo Portasion omuAngola

0
263

ONGWEDIVA-Omudhengingonyo waNamibia ngoka opo teya mowela okwa pala ondjila ye okuya kuudhengingonyo paithano sho ehuliloshiwike lyazi ko a dhenge omumbokisi omuAngola ongoyo yimwe nopevi.

Omumbokisi nguka wondjundo yoLight heavyweight, Hedison Haufiku a tseyika wo nedhina Bulelo okwi ipalele ondjila okuya kuudhengingonyo paithano konima sho a dhengemo omukondjithi gwe Vardo Portasion, pedhingoloko etiyali.

Haufiku okwa dhenge omukondjithi gwe okuya metata lyolugodhi lwawo ndoka lwali lu na oku kondjwa uule womadhingoloko geli gane. Olugodhi nduka olwa li lwa ningilwa pEkamuti Lodge mOndangwa ehuliloshiwike lyayi.

Uudhano woongonyo mboka wa li wa ithanwa Smart Boxing Bonanza owa li wa hili aadhengingonyo ya pyokoka, mboka wo ya li ya kondjo momalugodhi gahetatu omanga olugodhi lwongulohi ndjoka inaa lu thikana.

Molugodhi olunene lwesiku ndyoka Bulelo ngaashi eshiwike nawa mombokisa okwa li ilongekidha okudhenga omukondjithi gwe pwaana ohenda. Oku tameka ashike edhingoloko lyotango, Bulelo okwa li a longo omukondjithi gwe ngoka a li ta holoka afa ali inii longekidha okukondja oshilongwa nkene aantu haya umbu oongonyo.

Medhingoloko etiyali Bulelo okwa li a ponoka nokuumba oongonyo dha landulathana ndhoka dha etele omukondjithi gwe oshitelele.

Oongonyo ndhika odha ehameke omukondjithi gwe onkene sho omuhikihiya a ndhindhilike kutya nguka otashi vulika a mone iihuna unene okwa hulithapo olugodhi . Naashika osha eta opo Bulelo a sindane olugodhi ndoka mokudhenga ongonyo yimwe nopevi pautekenika  kokutya omukondjithi gwe kali we ta vulu oku ethiwa a tsikile nolugodhi oshoka otashi vulika a dhengwe nokweehamekwa unene.

Haufiku, ngoka wo eli omutungilutu nenyakwa muudhano mbuka okwa pewa ombandi yoshingoli konima yoku joina uudhano woongonyo konima yomwedhi gumwe.

Omukondjithi gwe ina itaala kutya okwa dhengwa pauyuki onkene ombinga ye nosheendo she osha indile opo ye kii shunine opo a tale ngaa shili ngele edhengo ndyoka a pewa ku Bulelo otali ka endululwa molugodhi ndoka inaaku tseyika kutya otalu ka kalako uunake oshowo kutya otalu ka kondjelwa peni.

Omanga aambokisi mbaka inaa ya kondja , Portasion okwa li ena ondjokonona yokumbokisa iikando itano moka a sindana ayihe oshowo oshikando shimwe moka adhana shithike pamwe nomukondjithi gwe.

Omanga ku Haufiku uudhano mbuka owo we wotango okudhenga oongonyo na okwa pandula esindano ndyoka. Okwa itaala kutya ndika olyo etameko lyiinima iiwanawa na okwa ti ye okwiilongekidha okuninga omudhengingonyo paithano konima shampa ya kondjo olugodhi lweshunino na Portasion.

“Shika osha li ashike oshilyatelo shandje oku tula miilonga elalakano lyandje okuninga omudhengingonyo gwopaithano. Otandi ka tameka okudhenga oongonyo paithano konima yoku kondja ishewe na Portasion” osho a popi uuvite uuntsa.

Bulelo oye enyakwa  lyopashitopolwa mokutunga olutu omumvo 2013 sho a li a sindana methigathano ndyoka lyaliko mOngwediva omumvo 2013.

Omumvogu okwa li ishewe a sindana oshishani mokutunga olutu mondjundo yo Middleweight momathigathano gopashigwana moVenduka. Uudhano woongonyo mbuka wedhina Smart Boxing Bonanza owa li wa kwashilipalekwa kongeshefa Mediva Fisheries nooN$30, 000 mbyoka ya longithwa oku futila eenditho lyuudhano mbuka.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here