Egalikano lyaSalom lya hupitha omwana

0
280

ONGWEDIVA – Oshipangelo shOngwedivaMedipark Omaandaha osha laleke omunona ngoka a li a valwa ashike ena ondjundo yoograma dhili kohi yomathele 595.

Omunona nguka ngashingeyi uudha omwenyo osho wo ena uukolele okwa tuminwa kegumbo naakuluntu ye kongundu yaapangi naanambelewa yuunamiti yuudha enyanyu.

Omunona Victoria Patemoshela Ndahambelela Akumbi ngashingeyi okuna ondjundo yookilograma 2,5. Omunona nguka okwa lukwa edhina Mancane eli lukwa kaapangi, ndyoka anuwa tali ti Omushona melaka limwe lyomomalaka gokoSouth Africa.

Pahapu dhaNdohotola gwaanona Vincent Wright Luhango, ngoka a kala noku panga omunona nguka okwa ti okwa pita momashongo omanene gopaunamiti. Ngaka oga kwatelamo omaupyakadhi ngaashi okukwatwa komikithi ,okwaa longa nawa komulinda gwomasita,uutalala,ethindakano lyombinzi lili pevi oshowo ethindakano lyombinzi lyaya pombanda.Okwa ti pethimbo limwe omuthipa gwombinzi yomunona nguka ogwa li gwatopa noku etela omunona nguka onzindo onene yomutse.

Luhango okwa ti omathimbo gamwe okwa li a dhiladhila kutya ngele Victoria okwa hupu otashi vulika a ka kale ena uulema nenge ota ka kanitha iilyo yimwe yolutu lwe.

Luhango pamwe naaniilonga ooyakwawo oya ti miilonga yawo yomimvo odhindji omunona ngoka ena oshiviha shili pevi ya panga okwa li ena oograma 700 okuuka pombanda.Victoria okwa valwa ethimbo inaali adha nokuvalwa kwe okwa talikako ongo okukuthamo epunda.

Pethimbo lyomathulo omundohotola gwoomeme okwa li anuwa a lombwele yina ya Victoria kutya okwa li tuulike omandhindhiliko gepunda tashi vulika li gwemo.Okwa vala omunona ngoka omanga etegelelo lye lyali lina oomwedhi ntano.Omundohotola okwa li a tala shika ongo egwemo lyepunda. Pethimbo limwe oshipangelo osha li sha gandja ehungomwenyo ku yina yomunona.Oya li ye shi ningi molwashoka oya li yi itaala  kutya omunona nguka ita ka hupa ngiika. Aakuluntu ya Victoria oya li wo ya pewa ompito okutokola ngele omunona na kuthweko komashina ngoka gali tage mufudhitha molwashoka opwa li etegameno eshona kutya omunona ngoka otaka hupa tuu.

Omupangi Beatrice Shikongo, gumwe gwomongundu yaamboka ya li taya panga noku sila Victoria oshimpwiyu okwa ti omunona nguka okwa li a valwa momasiku 5 Febuluali ena ashike oomwedhi ntano.Omunona okuna okuvalwa a kola uuna ena iiwike omilongo 40.

Shikongo, okwa ti omunona kehe ta valwa ena oshiviha shili kohi yookilograma 2.5 okwa talikako ena oshiviha shili pevi pautho lyEhangano lyUundjolowele mUuyuni. Ihe Victoria okwa li a valwa ena oshiviha shoograma 595 naashika osha ka shuna pevi okuya poograma omathele 435 konima yomasiku gatatu.

“Opwa li ethimbo limwe sho kehe gumwe a li keena omukumo kutya omunona ota hupu ,ihe opwa li omupangi gumwe ngoka a li itaala kutya omunona ota ka hupa .Okwa kala nokupopya kutya  omunona ota ka hupa. Yina yomunona oye wo omukiintu ena oonkondo,”osho Shikongo a fatulula.

Yina ya Victoria omunamimvo 23 Rebecca Salom okwa hokolola kutya omwana okwa valwa potundi ontine ongula yomasiku gatano ga Febuluali.

“Sho omunona a valwa ndohotola okwa li owala a thikama itaa ningi sha oshoka okwa li itaala kutya omunona ita hupu,ihe opwa li Sesitela Nangobe ngoka a ti omunona okuna omwenyo na ota kakala nomwenyo.Okwa endelele noku fala omunona kosaala yetonatelo lyethimbo alihe. Ndohotola nahe yomunona oya li ayehe ya kanitha omukumo,ihe ngame onda kala nomukumo kutya omumwandje ota ka kala nomwenyo opo edhina lyaKalunga li simanekwe.Onda tumine meme eetele ndje Ombiibeli yandje.Onda tsikile okugalikana.

“Ngashingeyi nguka omukadhona eli nawa no kandi shiwo ngele otandi ka kala nenyanyu li vule ndika monkalamwenyo yandje. Ondi uvite nda gwanenwa.He yomumwandje oye wo omulumentu uudha enyanyu ngashingeyi , na oha kala ta dhenge konyala omunute kehe okupula kutya omukadhona gwe oku lipo ngiini,”osho Salom a ti.

He ya Victoria David Akumbi omunamimvo 24 omunambelewa gwopolisi pOutapi.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here