Faleniko Evangeli a fala elaka etoye koSuomi

0
529

WINDHOEK-Ongundulwiimbo Faleniko Evangeli Choir oyi li metalelopo lyiiwike moFinland kehiyo lyehangano lyokoshilongo shoka.

Ongundulwiimbo ndjika oyi li moSuomi pahiyo lyehangano lyedhina Missionary Association Risti. Ehangano ndika olya hiya Faleniko Evangeli Choir opo yi talelepo Finland omwedhi nguka.

Omuwiliki gwaFaleniko Evangeli Choir, Omusitagongalo Eino Ekandjo okwa hokololele Kundana kutya ongundulwiimbo ndjika oya kala mekwatathano nongundu Etcetera yokoSuomi uule wethimbo.

Ekandjo okwa ti elalakano lyetalelopo lyongundu ndjika koshilongo hoka, kwa zile aatumwa mboka ye etele evangeli miitopolwa ya li hayi ithanwa Owambo nale, olyo oku fala  elaka etoye okupitila moondjimbo. Oku talela po omagongalo oshowo omanongelo nomahala ga yooloka moshilongo shoka shina ekwatathano enene no lya kola naantu yaNamibia lyuule womimvo odhindji.

“Molweendo nduka otatu ka tsakanena wo na yamwe yomaaSuomi mboka ya li moshilongatumo moNamibia,” osho Omusita Ekandjo a gwedhapo.

Etalelopo olina wo elalakano okukoleka nokunkondopeka uukuume pokati kongundulwiimbo Faleniko Evangeli Choir nongundu ETCETERA yo koFinland. Ongundu ndjoka oyili mewiliko lya Pekka Simojoki.

Omusita Ekandjo okwa ti ongundu Faleniko ndjoka yi na iilyo  ya za momagongalo gayooloka moNamibia ayihe, oyi li molweendo nduka ashike niilyo yili omilongo 21.

Ongundu oya tameke olweendo Etitatu oshiwike shika noya thiki moSuomi Etine lyoshiwike shika .Otayi kala yi ipyakidhila nomatalelopo  noku imba pomahala nomiilando yi vule omulongo ya  yooloka omanga inaa yi hulitha etalelopo lyayo koFinland mesiku 28 lyomwedhi nguka.

Faleniko Evangeli Choir oya totwa omumvo 1987 na oya kala noku uvitha evangeli moondjimbo okuza omumvo ngoka sigo onena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here