Okomitee yomeva mOhalushu vati oya dengela odi peisho

0
256

ONGWEDIVA –,Oshilyo shokomitee yomeva momikunda kOhalushu nOkadila moshikandjohoololo Endola moshitukulwa shaHangwena otashi pewa oushima eshi vati sha longifa po oimaliwa yokufuta omeva okapomba koshiwana.

 Ovakwashiwana momikunda otava tanguna kutya, Rebecca Ndume womOhalushu nghee a pelwe omayovi e dule omulongo ofuto yomeva momikunda 2012, ine a fikifa kombelewa ye andjaneko lomeva okomikunda. Omeva oshiwana okwa ninga oule weedula nhatu inaa futwa.

Omukwashiwana inaa hala ku tumbulwa kedina okwa weda po kutya, otashi dulika oimaliwa ihapu i dulifepo, nomwaalu welixwa po otau ka monika ngeenge omambo aeshe ofuto yoimaliwa akufwa ko kuNdume.

Ovakwashiwana ova holola yoo vali kutya, Ndume oye vali hamushanga wokomitee yokuhavaleka oikulya yoshikukuta moshikandjohoololo Endola ye oye omukwatakanifi wokomitee hai ungaunga noHIV/AIDS moshikandjohoololo shaNdola.

Oshiwana otashi pula Ndume a fute oimaliwa shi ka fute omeva manga inaa tetwa ko. Meenghundafana pangodi naNdume okudilila kombelewa yoshikandjohoololo okwa dimina kutya, odula ya dja ko oimaliwa okwe i futa po oshikolo shaye shopaumwene, na opo teshi futile po. Ta yandje oushima kovakwashiwana eshi va eta ehokololo koikundaneki omanga ovakonaakoi ve li pyakidila nekonaakono.

Ta weda po kutya olo ekakeko ledina laye molwa omayooloko mopolitika. Ndume okwa ti, okwa hokololela yoo nombelewa yakansela Fredinard Shifidi kutya oimaliwa ote i futu. Nande ongaho ovakwashiwana ove udite kutya, okwa longifa po oimaliwa ina lombwela oshiwana, onghee ne i fute meendelelo.

Kansela woshikandjohoololo shaNdola Shifidi okwa koleka kutya,  ombelewa yaye oya shiivifilwa kutya Ndume ota futu oimaliwa yomeva, nannde ine shi ninga pamishangwa..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here