Omimvo ntano kehala lyomalugodhi moNamibia

0
403
Peter Jungle Fighter

Pethimbo twa thiki kehala lyomalugodhi olya li ndyoka aakwiita yoPeople’s Liberation Army of Namibia [PLAN] ya hanyeke omalugodhi. Iita oku kondjitha aakwiita yomukolonyeki oya li ya yaga kegonga meni lya Namibia oshoka aakondjelimanguluko oya li taya ponokele aakwiita mboka okuya geela molwashoka mbaka oyo ya li ya ponokele mokamba yoontauki dha Namibia moKassing mesiku 4 Mai 1978 oshowo momahala galwe moAngola nomoZambia. Go omahomono ngaka gali ga ningwa komutondi oga li ga dhipaga aantu oyendji moZambia noshowo palwe.

Otwa li twa dhikepo etanga lyoKuuzilo wokokule mu Desemba 1978, naandika olya li lya thikama maakwiita yeli ethele limwe. Konima omwaalu gwaakwiita ogwa ka indjipala sigo otwa kala oongundu mbali hadhi ithanwa ooplatoons  yotango nontiyali.Kakele kaandhika otwa li wo tuna oplatoon dhokundaadha, oplatoon yooinginia,, oplatoon yoondjembo oonene, oplatoon yoku enditha iipumbiwa oshowo oplatoon yuunamiti.

Kommanda gwotango gwoplatooon ndjika okwa li hailwa Philipus Shikuma Kamati ngoka a kommanda odetachment ndjoka okuza mu Desemba 1978 sigo omu Sepetemba omumvo1981. Hailwa Shikuma sha Kamati okwa ka  tuminwa koLubango hoka a li a wilike Ongundu yaakwiita yomomahauto gahomata.

Otwa thiki kehala lyiita pethimbo aakwiita yo PLAN ya li ya lulike omalugodhi okudhenga omatanga guukoloni, taga dhengelwa ondjahi niikonene molwomadhipago ge ga ningile  oontauki dhaaNamibia , moKassinga, Vietnam, nomOshatotwa oshowo pomahala galwe meni lya Zambia naAngola. Miiponokela mbyoka ya li ya ningwa kaakolonyeki, aamati naakadhona oofule oya li ya gandja oomwenyo dhawo omolwemanguluko lyoshilongo Namibia. Mboka ya hupu nomwenyo yamwe oya li ya lemanekwa noo yakwawo oya ningwa iishaho taya kala nayo onkalamwenyo yawo ayihe.

Oshikwawo aakwiita yoPLAN oya li ya hanyeke iiponokela noshowo okuhomona aakwiita yuukoloni okupiyaganeka omalongekidho gomahogololo gepangelo lyuupuppeta ndyoka lya li lya dhiladhilwa li ningwe mu Namibia pehulilo lyomumvo 1978. Elalakano okwa li oku dhikapo epangelo hali ithanwa epangelo lyuukumwe wopashigwana moNamibia.

Ethimbo ndika olya li lyomalugodhi omalulu ga kondjwa meni lyoongamba dha Namibia oshowo koongamba dha Namibia nAngola.

Ongundu yetu nenge odetachment yetu yoKuuzilo wokokule muumbangalantu zilo muuzilo wAngola oyo ya li ya shigako ongo etanga lyaakwiita yemanguluko kombinga ndjoka. Otwa dhike oontanda dhetu pomukunda Ohandabo  mpoka  pwa li ashike aakwashigwana yaadha paantu 17. Ehala ndika olya li mokuti kokwene kwene  moka mwali muna ompumbwe  yomeya , kakele kaashoka omwa li muna  ikwakuti  niiyimati yomokuti ito yi manapo, na otwa li twi ikwatelela kiikulya mbika uuna ondjala ya li ya geya nuuna ndoka twali twaana iikulya ya gwana.

Ontanda yetu otwe yi dhike pekango lya Handabo konyala oshinano shuule wokilometa yimwe netata okuya muule mongoya nenge mokuti.Ngaashi hashi ningwa miita, etanga lyoondaadhi olyo lya tumwako tango pehala mpoka okutala nawa mpoka tapa dhikwa ontanda.Oshowo okutala ngele ehala ndika , omutungilo , gwalyo niimeno yagwo oyoopalela tuu okuholamekamo ontanda yetu?Aakwiita yuundaadhi oya li wo noshinakugwanithwa okukonena nawa ngele ontanda ndjika nenge ehala mpoka tapa tungwa ontanda olina tuu egameno , tashi ti itali ponokelwa nuupu kaatondi yetu.Nenge ngele ehala ndika itali vulu okuponokelwa nuupu kaatondi yetu.Konima sho aakwiita oondaadhi ya ndaadha ehala ndyoka opo ihe kommanda okwa ningi etokolo kutya ontanda otayi dhikwa peni. Ongundu yaakwiita yokundaadha oyo ya tulwa kombinga yoKuuzilo wontanda hoka kwa dhiladhilwa kutya otashi vulika oko ku kale ta ku ziilile aakwiita yomutondi ngele mboka oya tokola oku tu homona.

Pohandabo otwa thikipo  mokati komutenya. Konima sho Kommanda etu pe omahala mpoka tuna okukala montanda, okwe tu lombwele wo kutya kehe omukwiita na fule oshilambo shuuholameno womiita nenge[ etrencha] oku ilongekidhila iiponokela tashi vulika yi ningwe kaakwiita yomukolonyeki, nenge kwaamboka ya UNITA.

Kommanda gwaakwiita yuundaadhi okwa li wo a lombwelwa opo a  tumine aakwiita ye oyendji momudhingoloko okupatolola ehala , eshi ningi unene ongula yesiku lya landula  konima sho ontanda ya dhikwa pOhandabo . Otwa kala uusiku mboka montanda yetu no inaapu holoka nando uupyakadhi washa. Ongula sho kwashi Kommanda Kalute okwa tumu aakwiita yahamano yongundu yetu yoondaadhi  opo tu ka patolole  momudhingoloko ngaashi sha uthwa ku Kommanda gwongundu ayihe.

Montanda ndjoka yopOhandabo otwa kalamo iiwike konyala iyali  omanga inaatu inyenga okuya moNamibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here