Tu yeni koongolo omolwa omadhipagathano

0
234

ONGHA –  Molwomadhipago nomahepeko taga ningilwa oomeme nuunona moshilongo, yamwe  yomaalumentu oya yemba iilonga ayihe yi nyanyaleka no tayi sitha ohoni tayi longelwa oomeme nuunona.

Joseph Nakashona omulumentu omugundjuka  nokuli omukalimo gomOngha. Nakashona okwa holola oku uva nayi kwe omolwaaalumentu taya dhipaga aakiintu esiku nesiku mbono peha lyokuya dhipaga yali  ya pumbwa okuya simaneka noku ya hola nomitima dhawo adhihe.

“Onda hala ndi kumagidhe aagundjuka aakwetu ya hulithepo omadhipagathano yo ya pangelwe aluhe kombili, edhipago halyo ekandulepo lyomukundu owe eta owala uupyakadhi owundji,omukadhona ngele okweku etha nenge wu kale wu mu hole shi thike peni etha aye noondjila dhe ngoye oto ka monapo owala gumwe ngoka ta kala e ku hole unene, ngele iinima yoye mbi a longitha ngele otashi vulika kundathana naakwanezimo lye yo yeyi fute to etha omuntu aye noondjila dhe nomwenyo gwe,” Nakashona tati.

Nakashona ta kumagidha aakadhona ya hulithepo onkalo yokwootekwa, yo ya tameke kwiilongela yoyene, yo ya simaneke omalutu gawo. Okwa kumagidha aalumentu ya tameke okuya komalongeloKalunga yo ya kale yena etilo Kalunga noku longa iilonga ayihe mbyoka yili puuyuuki no tayi hokitha uunene aavali. Tati naku hulithwepo woo omakwatonkonga ngoka ga londa unene.

“Aalumentu tu kaleni hatu thiki piigongi tse tu kale hatu kundathana aluhe tse tu pukululathaneni, tse tatu tuleni uukuni kumwe tu wape tuye komeho noonkalamwenyo dhetu tse tu kale aluhe tuna ombili yokomwenyo,” Ta gwedhapo ngaaka.

Okwa tsikileko tati ngele owi iyadha wuna uudhigu popya nomusita ngoye to kongo ekwatho lyehungomwenyo kaasita nenge kaahungimwenyo mboka ya pyokoka, oshoka eidhipago ka lishi ekandulepo lyomukundu. Ta indile aakiintu ya simanekwe yo ya pukululwe ngaashi tashi vulika ashike ha ku dhipagwa ngaashi tashi ningwa muuyuni wa nakanena.

Nakashona okwa indile aavali ya popye nomaluvalo gawo yo ye ga kumagidhe mu kehe shoka tashi inyenge moshilongo. Yo ya putudhile oyana etilokalunga noku simaneka aakuluntu. Tati oohungi nadhi galukile momagumbo ko ku yandwe iimbuluma nomadhipago  ngoka ga londa. Ta indile opo ayehe ya galikane noku pula ekwatho ku Kalunga ngoka ihaa nyengwa kusha omolwa omadhipago ga nyanyaleka ta gaa ningilwa aakiintu aaNamibia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here