Aagundjuka mOshikoto nayo osho ya hangana

0
274

TSUMEB – Omupevi Minista gUuministeli wEliko, Natangue Ithete okwa li a popitha aagundjuka yomoshitopolwa shaShikoto, mehuliloshiwike lya piti eshi ningile moTsumeb.

Aagundjuka konyala yeli 300 yaza kiikandjohogololo mOshikoto oya li ya gongala mehuliloshiwike lya piti, opo ya dhimbulukwe noku tyapula esiku lyawo ndyono hali dhanwa aluhe momasiku 27 Apiilili omumvo kehe.

Omukwatelikomeho gwaagundjuka moshitopolwa shaShikoto, Mathews Hangula okwa li a fatulula oonziililo yesiku nenge oshiwike shaagundjuka, ta ti esiku olya totwapo ko National Youth Council of Namibia pampango  ontintatu yomomuvo 2009.

“Elalakano lyesiku ndika otwa hala aagundjuka ya hangane muukumwe noku topolelathana omadhiladhilo ngoka yena, oku taambathana uunongo miinima ya yoolokathana noku paathana uuyelele mboka omugundjuka kehe ta pumbwa monkalamwenyo ye, tatu tsaathana woo omukumo tu kalekepo nokusimaneka uugundjuka wetu oshoka otse ehukamugongo lyaakuluntu yetu.” Hangula ta popi ndhoka.

Aagundjuka mbano oya li ya tameke mEtitano mono ya li ya ningi ohungi moTsumeb omo tuu moka, oya li ya kundathana kombinga yomalovu  nelongitho lyiingangamithi nomahepeko guukakwashike kookantu.  Omusita Lukas Kaluwapa Katenda okwa li a indile aagundjuka ya hulithepo omahepekathano yo ya ethe elongitho nayi lyiikolitha niingangamithi,opo ya kale aagundjuka yena ongushu monakuyiwa.

Omusita Katenda okwali woo a kumike aagundjuka  ya kale yena etiloKalunga yo taya kala haya gongala piigongi yaagundjuka noku tungathana. Noku ya tsa omukumo ya kale haya lesha aluhe Oombimbeli dhawo mono taya adha omishangwa omiyapuki. Ta kumagidha ayehe ya simaneke aakuluntu yo yi isimaneke yoyene woo.

Omupevi Minitsa gwEliko, Natangue Ithete naye okwa li a holoka a tyapule nokudhana pamwe naagundjuka aakwawo. Pethimbo ta popitha aagundjuka esiku ndyoka Ithete okwa li a pandula aagundjuka yomOshikoto aluhe sho haya gongala nokudhana esiku lyawo ngaashi hashi ningwa oshilongo ashihe nokiitopolwa yilwe.

Ithete ta indile aagundjuka ya kuthe oompito dhuunangeshefa yo taya toto po oompito dhiilonga yoyene yo taya tsakaneke epangelo ondjilakati. Teya tsu omukumo ya ethe iilonga ayihe iiwinayi, yo ya longe mbyoka yuuka tayi humithakomeho oonkalamwenyo dhawo noku kala aluhe yena ombili yokomwenyo.

Meya gwondoolopa yaTsumeb, Ndangi Sheetekela,Kansela gwaTsumeb Lebbeus Tangeni,omunambelewa omukuluntu mUuministeli waagundjuka mOshikoto, Thomas Nahambo oshowo aakalelipo yuuministeli wa yoolokathana nayo oyali ya gongala pamwe naanyasha metyapulo lyesiku lyawo.

Aapolisi yomoTsumeb oyali ya dhana oshinyandwa shono shali sha thigi aagundjuka ya teka omitima koondjola. Moshinyandwa shawo oyali taya ulike omugundjuka ngoka a kala keena ko nasha nokonima okwe kiiyadha konima yekumba molwa okwaa uva omalombwelo gaakuluntu ye, nokuhepekwa komulumentu gwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here