Aavatue ota ya ti HIV/Aids oha yi zi momayoka

0
766

OPUWO – Moonkundathana omasiku gaziko nefamilia limwe lyomuhoko wOvatue odha ulike kutya oye na ontseyo ya yooloka kombinga yosheeti netaandelo lyomukithi gwoHIV/AIDS.

Yamwe oya tala kutya oHIV/AIDS ohayi zi komayoka okuya kaantu. Yamwe oya gandja uusama kaazaazaayi mboka haya yi kOpuwo noshowo koKaoko ongo oyo aahumbati yomukithi  gwoHIV/AIDS.

Oshikwawo mbaka kaye hole okulongitha ookondoma oshoka otaya ti ihai ya uvitha nawa nawa.

“Otwa uvu anuwa ehinga (HIV/AIDS) ohali zi momayoka. Otwa uvu wo kutya olya za koAngola,” Kaujaheua Tjambiru, osho a tomona sho a pulwa kutya omukithi nguka ohagu taandele ngiini.

Uatiminua Tjambiru, omukiintu omukokele ngoka a li ta ningi omagwe gopamuthigululwakalo tega hukile kondhalate pOkandundu kOvatue (Mountain of Ovatue) mOpuwo, okwa tumbula ndhika kepulo kombinga yetaandelo lyoHIV/AIDS  a ti : “Katu shiwo naa naa kutya oya za peni. Aantu yamwe yetu ohaya ya yi koshipangelo okukakonakonwa ombinzi nuuna ndoka ya monika yena ombuto  yamwe ohaya kambadhala okwiidhipaga.”

Oshigwana osha zimine kutya omukithi nguka oguli mokati kaantu mboka.

Oya ti ookondoma ohadhi gandjwa omalupita mokati kawo.

“Ihe tse ihatu longitha naanaa ookondoma oshoka uuna tatu dhi longitha opena eyooloko mokuuva nawa uuna omuntu inoo longitha okondoma. Ishewe iha tu longitha ookondoma oshoka otwa hala okuvala uunona. Oyendji yaakiintu yetu oya pewa omukithi kaalumentu mboka yeya okukonga iilonga mOpuwo,” osho omulumentu omugundjuka Kaujaheua a ti.

 

Nguka keshi kutya okuna omimvo dhi thike peni nokwa ti ashike, “Kandi shiwo kutya ondina oomvula ngapi. Ohandi taamba openzela onkene shoka otashi ulike kutya ngame onda koka lela.” Omukokele Kaujaheua, ngoka keeshi omimvo dhe, ndele okwa ti oha mono openzela omwedhi kehe, okwa ti opena aantu yoludhi lwOvatue mboka haya nu omiti dhokuhwepopeka oHIV.

“Ohatu mono aantu taya nu omiti  dhawo yamwe ohaya kala ya hala okwiidhipaga,” osho a popi yo yaandjawo taya yolo .

Sho a pulwa okutya ko sha kombinga yontseyo yomukithi gwoHIV/AIDS mokati koshigwana shomwaalu omushona ngaashi shoka shOvatue naaHimba mOpuwo, Omuwiliki gwehangano  Hizetjitwa Indigenous People’s Organisation (HIPO), Tjikunda Kulunga, okwa ti ita vulu oku tinda kutya opena aantu yamwe mboka natango yena ontseyo oshona nofupi kombinga yomukithi nguka nonkene hagu gumu oshigwna.

Kulunga okwa fatulula kutya osha pumbiwa okulonga ethimbo naantu yoludhi lwaaVatue naaHimba okutala kutya euveko lyawo kombinga yomukithi nguka oli thike peni, oshoka omathimbo gamwe uuna aakuluntu mezimo ya popi yaana ontseyo kombinga yoshinima shontumba nena egumbo alihe otashi vulika li landule eitaalo ndyoka li niwe komukuluntu gwegumbo. Nonando yamwe oya kale ye shi oshili kombinga yoshinima shoka.

Kulunga okwa ti opena opolohalama dhowina okulonga oongundu dhaantu mbaka kutya HIV/AIDS oshike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here