Omunamido 17 konima yekumba molwedipao lomona

0
164

ONGWEDIVA – Opolifi mOshitukulwa shaHangwena exuliloshivike ladja ko, oya kwata po okakadona keedula 17, shinasha nefyo lohanana yako yeemwedi nhee.

Omakonaakono opaunamiti a ningilwa omudimba wokaanona kedina Isekiel Panduleni Ikombo okwa ulika kutya ekipa lomutwe wako ola hangwa la tatuka osho sha eta fiyo omekwatopo la ina wedina Hileni Tuwilika Ishekwa (17), a dile komukunda Epembe mOshitukulwa shaHangwena.

Okakadona aka oka holoka oshivike eshi momhangulilo yaMangestalata mEenhana.

Pamulombo oo wa yandjwa kOmupopiliko wopolifi mOhangwena Sergeant Kaume Itumba, lwopexuliloshivike shadja ko, ovakwapata vaIshekwa ova dengela opolifi kEpembe, tava shivifa efyo lohanana oyo.

Eshi opolifi ya ya ko keumbo oko, ovakwanedimo vati ova lombwela opolifi kutya okaana oka xulifa, nova hala veka pake efiku olo.

Ashike ovapolifi ova anya opo okaana ka pakwe tava ti kutya kashi li paveta okupaka olutu lomunhu inali ningilwa omakonaakono opaunamiti.

Opolifi vati eshi ya twala opo omudimba uka konaakonwe, okwa monika nee kutya ekipa lomutwe ola tatuka.

Nonande ovakwenedimo kavali va holola kutya oshietifi shefyo lokaana oshike, mokupulwaapulwa ina vati okwa ka lombwela opolifi kutya okaana oke mu xutuka momake nokuli denga po.

Oku ha popya oshili okudja petameko nokuholeka oshi etifi shefyo lohanana osha eta nee opo omunyasha ou a patululilwe oshibofa shedipao lomona, nokupatelwa mokalimosho.

Itumba ta holola kutya omakonaakono opolifi ota a twikile moshiningwanima eshi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here