Simanekeni oveta, aalandithi yomomapandaanda ya lombwelwa

1
231

ONDANGWA –  Opolisi moshitopolwa shaShana melongelokumwe nelelelo lyondoolopa yaNdangwa oya li ya ningile aalandithi yomomapandaanda oshigongi omolwonkalo yokulandithila momapandaanda nonando oya indikwa mo.

Omunambelewa gwopolisi Inspector Antonius Hafeni pamwe nopolisi ayihe yaShana oshowo Elelo lyondoolopa yaNdangwa oyali ya indile aalandithi momapandaanda ayehe mOndangwa ya kale haa iyutha komalombwelo ngoka taya pewa, ta ti egumbo kehe olina oompango ndhono dha pumbwa okusimanekwa ngaashi dha tulwapo kooyene yalyo.

Meya gwondoolopa oyo tuu ndjika Leonard Negonga okwa ti oya hala oku kaleka ondoolopa yawo ya yela opo kehe ngoka te endemo a mone kutya ota ende mehala lya yela no lina uuyogoki. Ta ti ota ya indile aalandithi ayehe ya ye komatala hoka kuna yakwawo opo yaka landithe nokuhalitha iinima yawo memanguluko no pwaana uudhigu washa, yo ya kale itaaya tidhwa tidhwa we.

Nonande aalandithi mbaka yomomapandaanda mbono ya kala noku pewa elombwelo opo ya zemo momapandaanda yo ya ka landithile komatala, oyendji oye wete kutya komatala otaya ka manapo owala ethimbo lyawo oshoka anuwa haaluhe haku kala aalandi. Taya holola kutya yoyene kayeli ompinge nelombwelo lyokutya ando yaye komatala ashike anuwa omolwa owala onkalo yokwaahena ookustoma esiku kehe noye wete kutya oshihwepo oku landithila momapandaanda mono aantu haya ende ethimbo nethimbo.

“Katushi kutya elelo lyondoolpopa yetu olya hala shike mu tse kehethimbo otali tu tidhagana owala , tse ta tu kongo uuhupilo oshoka inatu hala tu ka yake iinima yaantu, otatu indile ando ngele inaya hala tu kale tatu landitha momapandaanda yetu fale nenge okehala lyetu ndyoka ekulu hono twali hatu landithile nale etaye tu tembudhapo, otwa hala tu popilwe moshinima shika,” Taya hokolola ngaaka.

Oyendji ohaya landitha uumboloto ,uurityatya, omihaka,,uukuki nayilwe oyindji. Ohaya ende momapandaanda taya halitha iinima yawo mbika nokwiimonena shomondjato.  Oya gwedhapo kutya yo kayeli ompinge noveta ashike oya hala ya pewe ehala lya andjuka mono taya kala taya mono ookastoma esiku kehe, na inaya hala ya kale taya tidhwatidhwa, opo ya vule ku inyangela nomaluvalo gawo.

 

1 COMMENT

  1. Emanguluko noilonga.

    Ame kandili omhinge naashi tashi popiwa kelelo-doolopa, ashike nali kembadale opo li tule ovalandifi ponhele yawapala opo tapa dulu oku fikiwa ku keshe umwe. ohava tula unene ovakwashiwana komakule omanga ova djailongo hava pewa va tunge eengeshefa davo peendjila.
    Ovataleli nande nava hange odoolopa ya yela ndele ovakalimo vamo oveli monghalo ii kandi wete pena eyooloko.
    Ovaleli vetu inava panda ashike oku ha fifa ovadjailongo ndele tete nava hafife ovanhu ava ve va tula koipundi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here