Ndjeke a pititha Konalenale Vol.8

0
2072

WINDHOEK-Omudhani gwiinyandwa dhingi Jekonia Akuunda a tseyika nawa Ndjeke Ya Malimba gIindongo muunyandwa we mboka hadhana osho ishewe apititha oshiluku she Oshitihetatu shokafeelema Konalenale.

Okafeelema haka oka pitile mokati komwedhi nguka nokeli nokuli ta ka dhana onkandangalaa unene komapandja go internet. Okafeelema haka ota ka popi nota ka dhenge omuthindo kombinga yiiningwanima mbyoka kwali hayi ningwa monkulu yonale, omahepeko ngoka haga ningilwa aakiintu naanona uunene kaasamane yawo.

Oshiluku shika Oshihetatu oshalandula uufelema mboka okuza ku kotango, moka Ndjeke Ya Malimba gIindongo oye omunyandi omunene, ta landulwa kaanyandi ooyakwawo ngaashi Naambo, Shimenka naThimbiko nooyakwawo oyendji mboka ya towaleke okafeelema okuza ngaa petameko lyako.

Oshiluku oshitihetatu osha huma komeho noshaningwa nuunongononi, nomuntu ito hala okukala inootala okafeelema haka. Kakele ashike kokafeelema Konalenale, Ndjeke okwa dhana ishewe uufeelema wa yoolokathana ngaashi Telekeshe Ya Tawasha hoka natango ka tegelelwa kakapite nuumvo.

Ndjeke omudhani guunyandwa ngoka a kala nale ena ohokwe yokukala omunyandi dhingi moNamibia nohokwe ye oyali yaningi yoshili mo2008 moka ali athaaneke okanyandwa ke kotango, Konalenale oshiluku shotango. Ngaashingeyi okushiwike koyendji nohokwe ye muunyandwa otayi pula komeho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here