Peter Ondume yomomufitu   Omalugodhi meni lya Namibia

0
383

Pokati komimvo 1978 no 1983 opwa li omalugodhi omalulu no ga yaga kegonga pokati kaakwiita yoPLAN naamboka yepangelo lyomukolonyeki miitopolwa oyindji ya Namibia. Ngame onda li nda kuthombinga momalugodhi gamwe gomwaangoka. Onda li nda kuthombinga mu gamwe gomomalugodhi ngoka ga li ge ende nawa kombinga yaakwiita yekondjelomanguluko, ngaka oga li wo omalugodhi moka aakwiita yomukolonyeki ya li ya dhengwa noku ehamekwa ketanga lyoPLAN.Momalugodhi ogo tuu ngoka aakwiita yomutondi gwetu pethimbo ndiyaka oya li ya dhipagwa nenge yeehamekwa noonkondo.

Kehala lyolugodhi onda kalako omimvo dhili ntano lyo ethimbo ndika ele onkene mpaka otandi ka hokolola ashike gamwepo gomomalugodhi ngoka moka ngame nda li nda kuthombinga. Momalugodhi ngoka ngame onda li nda kutha ombinga ongo oshilyo shetanga nenge ongundu yaakwiita nenge onda li nda kuthombinga ongo, ongame omugandjimalombwelo gwongundu yaakondjelimanguluko moompito dhimwe.

Gamwe gomomalugodhi moka ngame ndali nda kuthombinga ongaashi ngoka gopOshitayi , Onhumba South,Epalala,Okalunga,Oshamambo, Onhumba West,Omupembe,Eendobe, Oshushu, Omboloka nopOnamatadiva. Nguka omusholondondo gwa gamwepo gomalugodhi ngoka nda kondja moshitopolwa sholugodhi shokUuzilo wOkokule hoka oko kwa li haku kondjele etanga lyetu lyali lya tseyika nawa Far East Detachment unene momudhingoloko gwOkongo.

Molwashoka inandi hala oku udha embo ndika nomalugodhi agehe moka ngame nda kuthombinga. Otandi ka hokolola ashike omalugodhi ngoka nda tumbula metetekelo.Ngaka ogamwe gomomalugodhi omanene ngoka ga kukula omutondi nokumu shunitha omutse miipeta oshowo a nkundipala moku hingila aakwiita yekondjelomanguluko iita ngaashi a hala.

Nonando okukondja nomutondi omukolonyeki oshali oshinima shanika oshiponga kutse aakwiita yekondjelomanguluko. Eigidho lyetu olya li oondika kutya “emanguluko nenge eso  tse otatu sindana” naashika osha li endhindhiliko lyaantu twi ilongekidha okugandja oomwenyo dhetu omolwa oshilonga oshiwanawa shokumangulula evi lyoomeme.

Onkene omwiityo nguka neigidho ndika olye tu kwatele kumwe  noku tu hilila kumwe ongoohailwa mekondjo naashika osha tungu uukumwe mokati kaakwiita mboka ya li nelalakano lyokumangulula oshilongo mokudhenga aakwiita yomukolonyeki mehala lyomalugodhi. Otwa li wo tu uviteko nawa kutya miita omuna ashike oombinga mbali okudhipaga nenge okudhipagwa, nomukwiita gwetu kehe okwa li ena euveko ndika nokeena omalimbililo uuna tayi molugodhi okukondjela emanguluko.

Ngaashi nda tumbulile palwe membo ndika kutya edhikopo lyetanga nenge odetachment yokUuzilo wOkokule olya li onkatu yimwe okuhanyeka iita yekondjelomanguluko okukondjitha aakwiita yomukolonyeki shika osha fala mepupyalo lela lyiita yemanguluko . Osha nkundipike woo eitulemo lyaakwiita yomukolonyeki okukondja neitulemo melalakano lyawo okuya moshipala emanguluko.Pokati komumvo 1978 nomumvo 1981 mehala lyolugodhi moka twa li hatu kondjele olya li lya manguluka kashona. Onkene elalakano lyetu kalya li oku iyakela mo mehala ndyoka ihe okuli kondolola nokuli kaleka miikaha yetu. Nomolwashika tse otwa vulu okufala olugodhi komutondi gwetu okuza mehala ndyoka okuya komahala gamwe nomahala ngoka konyala gali gafa gamangululwa oga yi oshinano oshile okuza  mehala moka twa li omo hatu kondjele sigo okOshivelo Ombuga nokEtosha muumbugantu woshitopolwa sha li hashi ithanwa Owambo nale.

Momahala ngoka gali ga mangululwa kashona kutse ongaashi ndyoka momudhingoloko gwOkongo moka etanga lyetu lyali hali longele. Ndika olya tseyika nawa nokaakwiita yomukolonyeki South Africa kutya ngaaka mbaka oya li ha ye tu tila . Aakwiita ya South Africa lyuukoloni opamwe naamboka ya li taya yi ekondjelomanguluko moshipala oya li haya tila etanga lyetu oshoka ndika olya li lya homatekwa kwaanawe . Onkene omatanga gomukolonyeki momudhingoloko gwa Kongo oga li haga dhiladhila manga nawa omanga inaa ga landula iinkoti yetu oshoka mokushininga oha ge shi ningi ngomuntu iihupula.

Onkene pomathimbo gamwe aakwiita yomukolonyeki oya li haya tila noku ka patolola kokule nokamba yawo oshinano shookilometa ntano . Uukatalume oshowo uumbanda waakwiita yomukolonyeki owe tu pe uulaadhi kutya ngaaka omathimbo gamwe otwa li tuumbu okamba yaambaka ngaashi twa hala pethimbo lyomuutenya. Pethimbo ndyoka sho etanga lyetu lya kala nokulongela momudhingoloko ngoka otwa li hatu ende twa manguluka oshoka aakwiita yomukolonyeki momudhingoloko ngoka oya ka kala ya hunyama okupatolola oshitopolwa shoka molwashoka oya li yetu tila lela noonkondo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here