Esiloshimpwiyu lyaanona moshigwana shoye

0
273

Ngaashi aatolinkundana naadhindi yiikundaneki omathimbo gamwe ohatu ipula manga inaatu shanga iinyolwa yetu, kutya ehokololo moshinyolwa shika olinipo? Pu Kundana otwi iyadha wo tatu i pula omapulo ngaka kombinga yehokololo lyefamilia ndyoka lya thiminikwa okufula oombuku opo li vule okulya nenge okupititha oshithima pothingo.

Oshinima itaashi vulu oku itaalwako sho ishewe oshiwinayi! Unene tuu sho shika itaashi ningwa molwoluhepo lwolwene ndele osha ziilile muuhasha melongitho lyoshimaliwa nokwaana evuliko mokulongitha oshimaliwa oshowo okwaana uunongo nontseyo  ya nkene oshimaliwa hashi longithwa kaakuluntu mboka haya taamba openzela niipewahenda okuza koholomende.

Mpaka opena efamilia lyaantu omugoyi mboka haya taamba omagano okuza kepangelo kumwe agehe gethike pooN$2550-00.Iimaliwa mbika ohayi taambwa kaanona yatatu aakuluntu yaali yena uulema womadhiladhilo . Omanga aakuluntu mboka ya adha omimvo omilongo 60 ohaya pewa openzela yaakokele.

Ihe nando ongeyi iimaliwa mbika omwedhi kehe ohayi longithwa okufuta oongunga dhomakaya niinamunate mbyoka ya kuthilwe iina yi futwa puundingosho omanga kwa tegelelwa ofuto yomagano ngaka omwedhi tagu landula.Oongunga hadhi kuthwa komeho getaambo lyiimaliwa yomagano okuza kepangelo. Omolwashika aanona mbaka oshowo mboka yena uulema momadhiladhilo ohaya ka lala nondjala .Shika itashi vulu okutaambiwako nande, oshoka nduka kalushi oluhepo nenge eshongo ndika inali etwa koluhepo.

Ongo aatoolinkundana tse otatu ipula tseyene kutya;Otashi kwatha shike ngele yo oya hanagulapo iimaliwa yawo , unene tuu sho epangelo tali tsikile noku ya pa oshimaliwa osho tuu shoka omwedhi kehe. Nenge tali kwathele efamilia ndika niimaliwa yopankalathano, sho ishewe  kansela gwoshikandjohogololo moka yeli na ye ha soshimpwiyu kutya  aanegumbo mbaka oya mona  iikulya yoshikukuta, sho ishewe oshigwana naashiinda yoyene wo ya ningi oonkambadhala oku kwathela efamilia ndika?Omolwashike tuna okwiipula nonkalo yaantu mbaka, otwiipula tseyene?.

Shoka sha simana ooshika kutya efamilia ndika itali vulu oku ethiwa li tsikile monkalo ndjika.Mbaka oya pumbwa ekwatho, ngiika lyomeendelelo nookuli oshowo ekwatho lyoku ya ulukila nkene taya longo niiyemo yawo meipangelomwene omolwa uuwanawa wuunona nowaantu mboka yaa uviteko nawa nkene yena okwiikwatha , unene tuu sho aakuluntu yomegumbo ndika taya tsikile okuninga omatokolo ga puka nomiinayi.

Miitopolwa yimwe muuyuni aanona naamboka ya pumbwa ekwatho ohaya silwa oshimpwiyu kepangelo, pehala lyepangelo  oku ya ethela miikaha yaakuluntu yaana esiloshimpwiyu lyokolela nongeyi olya ethele aanona naayakulwa mbaka moshiponga.

Omathimbo gamwe omahokololo ngaashi ndika  oha ga etitha ohenda  nolukeno okuza kaaleshi , naashika ohashi thiminike yalwe oku kutha oonkatu okugandja  omakwatho. Yalwe ohaya pula epangelo oshowo ookansela yiitopolwa ya kwathele mbala aantu mboka. Ndika halyo alike efamilia tali mono iihuna molwa aakuluntu mboka yaana esiloshimpwiyu momagumbo. Kundana okwa nyola omahokololo ngaashi ndika poompito odhindji okuza miitopolwa.

Omahokololo ngaka otaga tsu kumwe naashoka sha popilwe kOmuperesidende Hage Geingob oshiwike shayi poTsumkwe  a tile “Osha simana kutya aakwashigwana  otuna okukambadhala okukwathela epangelo noku li tsakaneka ondjilakati moonkambadhala dheyokomeho ,’.

Omuperesidende okwa li a endulula omupopyo omukulu gwanakusa Omuperesidende nale gwaUSA, John F. Kennedy ngoka a tile kutya  “omuntu okuna okupula shoka oshilongo shoye shina oku ku ningila, ndele ouna okupula kutya oshike tandi ningile oshilongo shandje.’” “Onkene otwa pumbwa okutsikila okwiipula tseyene kutya ‘oshike shoka tuna oku ningila oshilongo shetu?’ pehala lyoku tegelela epangelo li tu etele eyokomeho neputuko.’

Epulo oondika oshigwana oshina tuu okutegelela epangelo nenge ookansela opo ya se oshimpwiyu  kutya aanona ye li muupyakadhi momagumbo ngaka otaya paluthwa nawa , ngele aakuluntu mboka oyo ooyene yomagumbo ngoka oyo taya hanagula  po iinima no momu kalo nguka otaya tula oonkalo dhoyana nenge dhaa tekulwa nonakuyiwa yawo moshiponga?

Oshoshili kutya oshigwana oshina oku kuthako oshinakugwanithwa shika. Petameko oshigwana oshina okutinda okulanditha iilandithomwa yaashi iikulya kaantu mbaka. Lombwela aakuluntu mboka kutya ngoye ito ya landitha sha shaashi iikulya, kutya nee mbika oya hala oku yi landa moongunga, nokufuta uuna ya pewa iimaliwa yawo yopenzela. Aakwashigwana otaya ka kotha ngiini momagumbo gawo nando oye shishi kutya  megumbo lyomushiinda aanona otaya lala nondjala , molwashoka ngoye ongo mwene gwondingosho owa taamba iimaliwa sho wa landitha aantu mboka omalovu nenge omakaya? Aakwashigwana oya pumbwa oku kwathathana omolwa uukwawo wa nankali nomoluukumwe. Uunake nomolwashike tweetha okuyakulathana nokusilathana oshimpwiyu ongo oshigwana nongaaNamibia.

Natu italeni muule womitima dhetu nomaiyuvo getu , noshowo okupulakena uunona wetu wokomwenyo okwiigalulila omatokolo getu oku tokola okukondjitha omahepeko guunona.Omukuluntu ngele okwa hala okunwa omalovu  oshili nawa. Shampa ashike itaa hepeke aanona ye moku ninga ngaaka.Omunona oha putudhwa koshigwana ashihe. Onkene natu sileni oshimpwiyu aanona mboka ye li moonkalo oombwinayi momagumbo ngoka.

Oku endulula shoka Omuperesidende Geingob a popile poTsumkwe: “Ongo epangelo tse otuna oshinakugwanithwa  okugandja omayakulo gopetameko ngoka haga longithwa esiku kehe oshowo onkalo ombwaanawa moka aantu taya vulu okungeshefa.Otatu indile woo aakwashigwana ya ete ombinga yawo opo ya kwathele epangelo moonkambadhala dhalyo,’ Ongaakwashigwana natu kwatheni ookansela, aaleli yopahedhi oshowo epangelo mboka oyo haya indilwa aluhe ya ningepo sha moonkalo ngaashi ndhika.Ongoshigwana osha yela, otuna omathaneko ogendji nkene tatu vulu okutaaguluka omashongo ngaka ga taalela oshigwana shetu.Natu kundathaneni omathaneko ngaka mokati ketweni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here