Okanona komvula yimwe ka dhipagwa ku yinakulu

3
505

ONANKALI – Okanona kokamati komvula yimwe komomukunda Onandhi mOnankali okasi eso linyanyalitha ehuliloshiwike lya zi ko sho ka hatwa pevi nokudhengagulwa ku yinakulu.

Otaku hokololwa kutya yinakulu yokanona haka ngoka oye omufekelwa okwali a kutha okanona kedhina Joseph Pendapala Eita ete ka dhenge pevi nokuka thangagula shono sha ka fala sigo omeso.

Naku ninga oshikulumuna shika, omumwayina gwa yina yokanona gwedhina Iita Mboola (25). Mboola ngoka a li a hadhuka po konima yokumonitha okatekulu oshiponga okwa ka kwatwa kopolisi Etiyali lyoshiwike shika a adhika kuElim na okwa holoka nale mompangulilo yaMangestala mOndangwa ta tamanekelwa edhipago nehepekathano lomomagumbo.

Yinakulu yokanona haka Emilia Shikongo ngu a adhika teka lele okwa hokolola kutya Pendapala okwa li ta dhana nuunona uukwawo pelugo, mpono yinakulu ngoka eya etemu yambula po.

“Okwa li ayi nokanona hoka tse otuuvu owala okanona taka lili sho nda matuka ndiye ko onda adha okanona ka hatwa pevi ye te ka lyata, sho ndili pokuthika puye okuumbile okanona hoka kondje eta nuka ekuma, sho a nukile pondje yegumbo okwa ka ndjakela owala natango komutse gwokanona oko tuu hoka, ondali nda kugu aantu yeye ya popilendje oshoka kandishi kutya omolwashike ena okulonga iilonga yatya ngeyika.

Okwa hadhuka po,” yinakulu ta ti ngaakaa.

Okanona okwali ka ehama noonkondo komutse oshowo moshipala oshoka oka dhengwa posamende. Okwali ka falwa mbala kokapangelo kOkatope, hono ka tuminwa oshipangelo shaNandjokwe. Nonande aapangi yali taya kambadhala opo okanona haka ka hupe inashi kwatha sha oshoka okaka hulitha komatango gesiku olyoo tuu ndyoka.

Yina nahe yokanona haka Febrofia Angula na Eita Sebastian Nangolo okwa ti okwa dhengwa unene pomutima koshiningwanima shika unene sho keeshi kutya elalakano lyanakulonga iilonga mbika olya shike, ta ti oti indile ekwatho noonkondo kOmuwa emu koleke mezepo lyokamwanamati.

Febrofia okwa adhika ena uunona uyali kwaaha ka hatwapo nokudhengwa ku yinakulu.

3 COMMENTS

  1. Iihuna kevi! Kalunga nemupe oonkondo ne tamuhekelekwa! uuyuni katushiwe mpowuuka, aantu otayiikoleke notayakongo omauyamba gawo! otoipula ngiini todhipaga okatekulu koye? Epangelo nalimupe eegelo lyakwata miiti! okazigona kakalunga kavululukwe nombili!

  2. Vakwetu ovanhu vetu ottavele pamhepo nande kolutu otaamonika veli nawa, oikwashike nee oyo? Tate kalunga tala oshiwana shoye neisho lolukeno, otashi hepekwa unene kuSATAN,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here