Olugodhi pOshitayi muuninginino waKongo mOhangwena

0
254

Peter Ondume yomomufitu

Okuyeleka nomalugodhi gamwe iita yopOshitayi oya li ya kondjwa okushunina omutondi gwetu molwashoka okwa li a ponokele iilyo yongundu yoondaadhi dhetanga lyokoFar East. Ongundu yoondaadhi dhetu dho Far East Detachment oya li ya gwile moshilangela shomutondi pOndobe yoMulavi pethimbo ya li taya kambadhala okutaaguluka okushuna moAngola.

Olugodhi nduka lwopOshitayi olwa li lwa ningilwa owina oku tidha po aakwiita yomutondi mboka ya adhika  ya ninga endangalati mondjila yaakwiita yoPLAN oku taya tagulukila moNamibia. Nduka olwa li lwa kondjwa pethimbo lyomvula omumvo 1979 petameko lela lyomumvo momwedhi gwotango gwomumvo nookuli.

Omukunda Oshitayi oguli konyala oshinano shookilometa 70 muuninginino wOkongo moshikandjohogololo Okongo moshitopolwa Ohangwena. Oongundu mbali odha homona omutondi konima sho kwa ndhindhilikwa kutya nguka okwa tameke okungundumaneka aakwiita ye koongamba dhaNamibia nAngola unene tuu mehala moka tse twali hatu longele. Etanga lyomumwe ndika olya li lya thikama maakwiita ayehe kumwe 150 ya za metanga hali ithanwa Detachment A oshowo nee etanga lyetu ndyoka lyali hali ithanwa Far East Detachment. Kommanda Rasarus Shihepo Hamutele gwoDetachment A oye a li omuwiliki nomugandji malombwelo omukuluntu ta kwathelwa ku Kommanda Philipus Shikuma Kamati gwoDetachment yOkuuzilo wOkokule.

Ookommanda dhomatanga omashona gomoodetachment ndhika mbali nadho odha li dha dhana onkandangala molugodhi nduka.

Manga olugodhi nduka inaalu ningwa otwa li twa kundana kutya omutondi okwa tameka oku indjipaleka oopatololi dhe koongamba.

Aakwiita yomutondi ya thikama po momalandwambongo [mercenaries] oshowo aakwiita yomukolonyeki South Africa oya li ya langele aakwiita yetu yetanga lyuundaadhi kuyele meni lyAngola omanga mbaka ya li taya  thindikile konyala ongundu yetanga lyowina lyoVolcanoes ndyoka iilyo yalyo yili omilongo 90 ya li tayi ka longa iilonga yuukwiita miitopolwa yomuushimba okukondjitha omutondi.

Aakwiita mbaka oya li noshinakugwanithwa shoku ka teyagula iitungwapo yomutondi  oshowo aakwiita yomutondi okutameka tuu mOshaanda okuuka akuhe muushimba nomoofaalama dhuushimba.

Ohailwa mboka ya gwile moshilangela shika noku ehamekelwamo oyo Hailwa Markus Namuxwika ngoka a li a yahwa metundji na Hailwa Shivute Aluvete ngoka a kanitha eho lye.

Sha landula koluhindo nduka okomanda yopombanda oya gandja elombwelo kutya oodetachment ndhika mbali nadhi kondjithe aatondi mbaka tadhi shiningi pamwe, okukomba po aatondi mbaka moshitopolwa shokoongamba nelalakano okukeelela omaponokelo monakuyiwa uuna aakwiita yetu taya taagulukile moNamibia. Mu Januali 1979 aakwiita yoDetachment A oya thiki pontanda yaakwiita yoDetachment yokoFar East pOhandabo.

Otwa zi ihe pOhandabo tatu taaguluka omakuti ga thita okuuka koongamba.

Sho tweya pOndobe yaKafa popepi nOtokote, Ookomanda oya tokola kutya otu na okuthika uusiku mboka moAngola opo tu vule okutsakaneka aakwiita yomutondi koongamba ongula onene esiku lya landula.

Oondaadhi odha li dha tumwa okuka tala kutya aakwiita yomutondi oye li lwaapeni koongamba oshowo pomikunda dhopopepi.

Okomanda yimwe yokatayi kamwe pamwe nangame otwa li twa tumwa okuwilika etanga lyoondaadhi okuya moNamibia okutala kutya aatondi yetu oya gama peni moshitopolwa shokoongamba. Otwa taaguluka oongamba okuya moNamibia komatango lwopontano tayi pititha ominute omilongo ndatu. Pethimbo lyokuya moNamibia otwi itsu moompadhi oontalala dhaakwiita yomutondi dha enda dhimwe dhuuka uuzilo noonkwawo odhuuka uuninginino koongamba.

Oompadhi ndika odha ulike kutya oongamba ohadhi patololwa unene noonkondo komutondi onkene oshapumbiwa tu kale twa kotoka opo kaatu gwile moshilangela.

Otwa landula oshinkoti shaatondi shika sigo ooshono konyala twa li popepi nayo sho tu uvu ekudhilo lyawo momukunda ngoka. Omolwashika otwa tumu aakwiita yetu yatatu opo ya shune ketanga ndyoka enene oku ya lombwela kutya omutondi okuli pOshitayi.

Otwe ya kumagidha yaashune moAngola yuukilila oshoka otaya ningi yuumbwe kaakwiita yetu unene tuu sho kwa adhika taku luudha. Konima sho oohailwa yatatu ya yi tse otwa tameke okudhingoloka ehala ndyoka lina aatondi yetu. Pethimbo twa li tatu ndaadha aatondi yetu otwa koneke kutya oya li momwaalu ngiika guli lwopaakwiita 50-70 lwaampoka.

Kongulohi lela oohailwa yaali yoondaadhi oya tuminwa momukunda oku ka konga uuyelele megumbo limwe muuninginino womukunda ngoka.

Aakalimo yaamoka oye ya tseyithile kutya aakwiita yomutondi oya ningimo konyala omwedhi gumwe ya unga ontanda yopakathimbo mpoka opo haya zi taya patolola oongamba.

Oya ti aakwiita mboka oya li konyala ye thike lwopaakwiita 80, ihe ka ya li taya vulu okutu lombwela kutya mbaka oya li yena oondjembo dhomaludhi geni. Oya ti etanga ndyoka olya li lina aakwiita haya popi Oshiputu nOshimbulu.

Oya ti otashi vulika mboka ya li aakwiita yaUNITA nenge mboka ya za kiilongo yimwe mbyoka hayi popi Oshiputu.

Otwa lombwele aakalimo yomomukunda moka ya meneke taya zimo momagumbo gawo ongula opo kaaya kwatwe kooholo pethimbo lyolugodhi.

Aakwiita yoondaadhi mboka ya yile momagumbo oya li oompadhi dhowala, onkene nonando aatondi oya yile mo momagumbo ngoka ongula andola inaya ndhindhilika kutya opo tuli mehala ndyoka. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here