Tayiiteka okuhogolola molwenota

0
295

OLUKUMWA – Omolwa omayakulo ngoka inaaga thika kuyo, oshowo ehumokomeho ndyoka inaali ya adha natango sigo onena, aakalimo yomOlukumwa moshikandjogololelwa sha Okongo, oya ti itaya ka kuthombinga momahogololo giitopolwa nogiilando ngoka taga ka kalako pehulilo lyomumvo nguka.

Ongundu yaakalimo pamwe namwene gwomukunda Magdalena Mbalanumbus oya lombwele Kundana oshiwike shayi  kutya omukunda gwawo ogwa pitililwapo kehumokomeho onkene yo oya vulukwa okuhogolola omanga ihaaya mono nokulya iiyimati yemanguluko sigo oompaka.

“Uuwanawa auke mboka tatu tyapula moshilongo shika omimvo 25 dhemanguluko osho ombili nengungumano. Katuna omeya ga yela, katuna oopoloyeka dhaagundjuka, katuna aaniilonga yuundjolowele yomomikunda. Ohatu ende iinano iile okuka konga omayakulo omahwepo,” osho aakalimo yomomukunda Olukumwa ya hokolola.

Aakalimo yomOlukumwa oya ti kansela gwawo, Paulus Mwahanjekange, okwe ya ekelahi yo ishewe anuwa ihaye mu mono. “Lwahugunina twa mwene kansela gwetu omumvo 2010 sho iile okukonga omawi getu momahogololo ngoka ga liko. Omahogololo gafa naanaa ngoka twa tegelela nuumvo. Tse ohatu hogolola aluhe pwaana uupyakadhi. Ihe nuumvo ndjika tse itatu ka hogolola, oshoka huka okwa ninga okundji unene tse ihaatu mono uuwanawa okuza kwaamboka twa hogolola,” osho aakalimo ya hokolola.

Ashike Mwahanjekange okwa lombwele Kundana ta ti ehumokomeho otali ningwa moshikandjohogololo she nokwa galikana aantu mbaka yi idhidhimike okathimbo. Mwahanjekange oye wo Omunashipundi gwElelo lyoshitopolwa sha Hangwena.

Aakalimo oya ti Mwahanjekange iha kambadhala nando opo eya hokololele kutya omahumokomeho otaga ende ngiini momukunda gwawo oshowo moshikandjohogololelwa.

Aakalimo yomOlukumwa oya ti ishewe kansela gwawo oha fala ashike omahumokomeho komikunda ndhoka yo ye dhi shi nawa, ye teya thigi pomutenya inaa ya makela nando iiyimati yemanguluko. “Katuna omeya momukunda nguka, ohatu kambadhala okuhupa omithima odhindji  ndele ehala ndika kali na omeya ga gwana. Onkene omukunda aguhe gwomagumbo 50 0hagu hupu momeya gomboola yimwe ayike,” osho mbaka ya nyenyeta.

Mwahanjekange okwa yamukula kutya omahala mpoka tapa tulwa oopomba dhomeya otaga longwa mOkongo nonando moshikandjo kamuna ominino dhili nawa dhomeya.

Aakalimo yomOlukumwa ohaya nu omeya gomvula nenge ngoka haya kutha moondungu ndhoka ya hupilwa, ha ye ga longitha yo pamwe niimuna yawo. Pahapu dha Mbalanumbus omunamimvo 78 ngoka oye mwene gwomukunda  omasiku ohaga vulu okupitapo inaa ya mona omeya oshoka  aandjangandjele ohaya penduka kuyele noku teka omeya mondungu eta ga pumo , sho aakulupe taya ka thikapo  ondungu onkunkutu.

“Aantu ohaya penduka lwopondatu yongula oku ka teka omeya, ngame ohandi penduka potundi ontimugoyi oshoka onda kulupa. Uuna nda yi pondungu ohandi adha omeya ga pwamo nale,” Mbalanumbus a hokolola.

Okwa galikana Mwahanjekange opo afaalele aanamukunda gwe omeya unene nootenga dhomeya ndhoka hadhi humbatwa kiihauto ngele okufula oomboola okuna ondilo.

Pethimbo Kundana a li a talelepo omukunda nguka yamwe yomaakalimo oya li ya galuka kondungu hoka haya ka teka omeya nomayemele oshowo iikwatelwa yimwe yaana omeya, oshoka oya li ya kokota. Mbaka oya li ashike ye na okutega esiku lya landula oku ka teka omeya ngele oya piti ongula onene omanga yakwawo inaa ya penduka.

Mbalanumbus okwa li a nyanyukwa unene molwetalelopo lya Kundana, a ti yo ihaya talelwapo olundji kaanambelewa yoholomende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here