Ethigathano lyaandanisi moNooli ko lili nuumvo

0
185

ONDANGWA –  Aagundjuka oyendji moshilongo otaya kondjo mokuyambulapo oonkalamwenyo dhawo, nande yamwe yena iilonga otaya kambadhala woo ya totepo oompito dha yalwe mboka kaa yena etemo no yena uunongo wa yooloka.

Okwa longekidhwa oshituthi showina mono kehe omugundjuka ngoka ena uunongo wokundanisi ta ka kutha ombinga ye a ulike oshipewa she mokundanisa. Shino osha longekidhwa ku Meduletu Mulokoshi, ta ti okweshi ningi opo mboka yena oshipewa shoka oshowo oongundu dhaa ndanisi dhika kuthe ombinga moshituthi shika.

“ Ondali nda tula uukuni kumwe nooyakwetu notwa mono kutya osha pumbiwa opo tu longekidhe omathigathano gaandanisi moNooli yoshilongo, oshoka iinima oyindji ohatu yi uvile owala koshilandopangelo, otwa longekidha opo omathigathano ngaka ga ka kaleko lwotango muDesemba omvula ndjika no tashi kala osho omalolelo getu,” Mulokoshi ta ti ngaaka.

Ethigathano ndika olya tengenekwa li ka kuthwe ombinga kaandanisi oyendji mboka ya ulike ohokwe yawo pethimbo sho ethigathano ndika tali ithanwa (065 battle of the dancing group session1), tali ka ningilwa mondoolopa yaNdangwa.

Mulokoshi ta gwedhapo kutya elalakano lyawo okugandja ompito kaagundjuka ya ulike iitalenti yawo . “ tse onga aalongekidhi yethigathano ndika otwa mono kutya aandanisi moshilongo shetu oya fa ya ethelwa pevi noyendji oyena iipewa mbyoka ya pumbwa oku ulikwa  noya pumbwa oku pewa okashona komoondjato uuna kwa monika ngoka ha ndaanisa evule yakwawo, yo ya tse woo yakwawo omukumo mboka inaaya hala oku ulika iitalenti yawo nonande ye yi na,” Mulokoshi ta ti.

Ongundu ndjoka tayi ka ndanisa yi vule adhihe otayi ka mona N$2000.ontiyali N$1 500,ontitatu  N$1 000,ontine N$ 750 naandji tayi etelele okano tayi mono N$500. Otaku ka gandjwa woo omagano galwe ga gwedhwapo kiimaliwa mbyoka. Oongundu ndhoka tadhi ka kutha ombinga adhihe konyala otadhi ka sindana, nokwa tegelelwa kehe ngoka ena ongundu nokwa hala a ka kuthe ombinga methigathano ndika ya kale  ya udhitha oofoloma tadhi adhika mOndangwa nongele opuna ngoka a pumbwa uuyelele a kale a mona Mulokoshi kongodhi yo 0811511524.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here