Oshigongi sho Young Chiefs ehuuliloshiwike ndika mOshakati

0
181

OSHAKATI-Konima sho yali ya sindana po oliha yo First Division yoosipana dhoko Nooli, ewiliko lyosipana ndjika otali unganeke oshigongi oshinene ehuuliloshiwike ndika tashi ka ningilwa posekundosikola ya Shakati Olyomakaya.

Omupopiliko gwosipana Nicanor Kapuka okwa ti oshigongi shika otashi ka kakala oshinene mondjokonona yosipana oshoka ota ya ka kundathana nkene yena oku tameka olweendo lwoliha yo MTC Namibia Premier League.

Okwa ti “elalakano lyoshigongi olyo okuninga oompangela nkene yena oku ka kaleka Young Chiefs moliha, nonakuyiwa yosipana”.

Kapuka okwa ti Young Chiefs oyo osipana yoshigwana nopethimbo ndika oyili ya kalelapo iitopolwa yokoNooli moliha yopombanda onkene, oya tegelela aantu okuza koombinga noombinga opo ye ye ya tulilathane omakaya koombiga , yo ya kundathane ya tale ngele genongo ota gafe ngaa gongombe.

Ta ti elelo lyo Young Chiefs olya pumbwa omagwedheleko, onkene aantu kehe yena omaudhano komutima oya tegelelwa ya ka kale poshigongi shika tashi ka ningwa omanga osipana ndjika ina yi ya momaudhano gawo ngoka ga tegelelwa ga ka tameke kuyele mu Aguste nuumvo.

Ota hiya aadhani aakulu yo Young Chiefs noosipana onkwawo, aadheuli aanangesefa aaniilonga yomiikondo ya yooloka nosho tuu aawiliki yopambepo noyo peendondo dha yooloka moNooli opo ya kale ya thika poshigongi shika sha tengenekwa shi ka tameke potundi 10h00 yongula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here