Peter Ondume yomomufitu: Olugodhi lwopOshitayi lwa tsikila

0
248
Peter Jungle Fighter

Manga aakwiita yaali yoondaadhi ya shuna kongundu onene yaakwiita yetu ndjoka ya li yetu landula, tse mboka twa li twa thigalapo otwa kala tatu konene omainyengo gaatondi yetu omanga twa tegelela etanga ndyoka lyongundu onene li thi ke. Lwopotundi ontihetatu tayi pititha ominute omilongondatu aatondi yetu oya koneke kutya opo tu li pomudhingoloko ngoka sho ya mono oompadhi dhetu kuuzilo waampoka yo ya li. Oongaku ndhoka ya mono oondhoka dhetu sho twali tatu dhiingoloka mpoka yo yali ya lala ongulohi ya piti. Konima yoku mona oongaku dhetu omutondi okwa tokola okudhi landula. Manga ya tameke okulandula oongaku dhetu ongundu ndjoka onene yaakwiita yetu oya li tayi ende yuuka mpoka mbaka ya li taya zi. Molwashoka ongundu yaakwiita yetu oyali unene onene , einyengo lyawo olya li lya ningi ekudhilo naashika osha ulikile aatondi yetu kutya otuli popepi nayo. Omutondi gwetu okwa kambadhala okutu homona okuza konima , nongeyi okwe tu thiminike opo tu ninge etata ngonga nenge ekondo lyonkambe twi ilongekidha oku ya yamukula kutya nee oya li yetu ponokele okuza kombinga yini. Konima otwa kala tatu dhingolokathana sigo oosho omutondi a kutha ehala limwe eta kala etu tegelela opo tu thike popepi naye opo etu umbe.Sho twa koneke kutya aatondi oya thikama itaya ende we otwa tokola okuuka pehala mpoka yeli. Omusinda gwiita ogwa li gwa tendwa no ka pwali we okushuna monima. Osha li sha kutha okathimbo omanga inaatu taagulukila okuuka mpoka omutondi a li etu langela. Manga twali tatu kookaya tuuka mpoka pena aatondi yetu , yo oya tula ooshako dhomavi, nelalakano oku tu itaalitha kutya yo oya fadhukapo, omanga yo ya li ashike ye tu langela konima yooshako ndhoka kuumbangalantu wadho ya tegelela tuye popepi nadho opo yetu homone . No inaatu konenena kehala ndyoka lina ooshako tse otwa kala noku inyenga tuuka komeho  sigo osho okuumbathana kwa tameke. Omutondi oye uumbu tango, omanga tse inaatu yamukula nokuumba itaaku nunwa meya. Oholo yotango ndjoka yuumbwa komutondi oya kwata omukwiita gwetu gumwe, ndele tse otwe ke ya yamukulula niita iidhigu yo otayi hanagula. Otwe ya umbu  noonkondo oku ya hanagula.Okuumba kwetu okwa li kuu ukilila no ka kwali taku kondjithwa okwa li wo kwa yenya kutya ngaaka olugodhi lwomutondi otwe lu mweneke medhingoloko lyotango lyolugodhi. Olugodhi olwa tsikile konyala uule wominute omilongo ndatu omanga ookomanda dhetu inaadhi tu lombwela tu uke natango komeho. Omutondi na ye okwa li iilongekidha okutu keelela moku tuumba. Okwa li a kondjo nokukondjelela ta kondjitha okuumba kwetu hoka kwali okudhigu okuyeleka nokwawo.Ngame ondali kuumbugantu zilo yombinga yaa hoka twa ziilile mokuhomona omutondi kombinga ndjika oko kwali Kommanda Amutele okuza kuumbugantu wokuubila kwetu tuuka mokati opo tu tsakanene na Kommanda Kamati ngoka a li ta kommanda omatanga okuziilila kuumbangalantu zilo wokuumbila kwetu.Sho olugodhi lwa tsikile ookommanda odha lombwele aakwiita ya uke komeho. Otwa tsikile tuuka komeho sigo otwa adha mpoka pena aatondi yetu. Sho tuuka komeho aatondi oya kala taya umbu kashona nakashona , naashika oshetu thiminike oku uka komeho kashona.Nonando ongaaka otwa li twa yi komeho pamukalo, tatu kuthako iilongitho yomiita mbyoka ya thigwapo kaakwiita yomutondi pethimbo ya li ya shuna monima. Kombinga yandje onda mono iilongithi oyindji yomiita ya kwatelamo oondjato dhuukwiita, iikulya nuugala wopakwiita. Sho twa thiki mpoka pwa li omutondi yamwe yomaatondi oya tameke okutuumba tse tatu ya yamukula noku mweneka oondjembo dhawo. Shika osha thiminike aatondi ya shune monima nokutupa ompito opo tu toolepo iinima oyindji mbyoka yo ya thigipo. Otwa yuguko oondjato dhopakwiita odhindji, iikulya yomoondooha, iikuti noongaku. Molwashoka nduka olwo olugodhi lwandje lwotango moNamibia onda li nda tila oshoka nduka olugodhi lwaalumentu taya kondjithathana.. Aatondi oya li ya tokola okutu keelela tse natse otwa li twa tokola oku ya mweneka. Olugodhi nduka olwa li lwa ehameke aatondi yetu oshoka opwa li pwa sile konyala aakwiita yawo yeli omulongo omanga oyendji oya li ya ehamekwa. Tse otwa kanithilepo ashike omukwiita gumwe naayaali ya li yeehamekwa. Hailwa Keengoya ngoka a li pondjembo yoPK okwa yahwa okusa. Okwa li a fumvikwa konima yolugodhi  moAngola. Hailwa Oyiva Nujoma gwoko Detachment yokoFar East okwa li eehamekwa noonkondo omanga omukwiita omukwawo ngoka ali eehamekwa ogo ko Detachment A. Otwe shi pondola okuya taagulukitha oongamba noku ya fala moAngola pwaana uupyakadhi wa sha na oya ka tumwa koshipangelo okumona epango.

Aakwiita ayehe mboka ya kuthombinga molugodhi nduka kuyo osha li oshilonga netumo lya gwanithwapo. Oshoka otwa li twe shi pondola okushonopeka etonatelo lyoongamba komutondi gwetu nelalakano oku tu keelela ngele ta  tu ya moNamibia okukondjela emanguluko.Okupitila moshiponokela shika otwa sitha aatondi yetu uunye opo yaa yunge we oontanda dhopakathimbo  koongamba naashika osha ningi oshipu kaakwiita yetu okutaaguluka oongamba yaana uumbanda woku gwila miilangela yomutondi. Onkene sho tandi dhimbulukwa ontanda ndjoka yopakathimbo oyo yali ya hugunina moshitopolwa shoka. Naakwiita yetu oya kala noku inyenga ngaashi ya hala sigo ethimbo ndyoka nda thigipo ehala lyolugodhi omumvo 1983.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here