Iitopitha yiita natango oyiihanena moshilongo

0
230

ONGHUMBULA-Opolisi yoshitopolwa shaShikoto oya londodha aatungi yoondjila opo ya konge ekwatho kuyo omanga inaa ya tameka iilonga yoku opaleka ehala mpoka tapa tungwa ondjila.

Opolisi yoshitopolwa shoka oya ningi ekumagidho ndika konima sho ya hanagulapo iitopitha oshowo iikuti yoondjembo ya longwa moSouth Africa oshiwike shayi.

Opolisi yokuhadha oshowo okutegulula iitopitha oya lombwele mboka ya pewa okondalaka dhiilonga yoopate unene miitopolwa moka mwali hamu hingilwa iita opo aluhe manga inaa ya tameka oku opaleka ehala mpoka ta pu ende ondjila ya kundathane nayo opo yo ya tale nawa ehala ndyoka ngele kalina iitopitha ya fumvama mevi.

Opolisi eindilo ndika oye li endulula sha landula sho aatungi yondjila ndjoka tayi kwatakanitha Okankolo nOnkumbula ya li yi itsu miikuti yorocketa dhuunene woomilimeta 81 pamwe nooholo dhoondjembo dha longwa moSouth Africa, pehala mpoka ya li taya ningi olugumbo lwokamba moka ye na oku kala.

Oshikandjohogololo Okankolo olyo ehala limwe moka mwa li hamu hingilwa iita pethimbo lyiita yekondjelomanguluko, nopolisi oya ti mehala ndyoka omuna natango iitopotha niilongitho yomiita ya fumvama mevi yo mbika oyo oshiponga kaantu. Aaniilonga yondjila Okankolo-Onkumbula oya li yi itsu miitopotha ihamano pehala mpoka opo tapu ende ondjila.Oya li taya fulu iilambo okutulamo oopala dholugumbo lwokamba yiilongitho nomahala gawo gokukala omanga yiipyakidhila nondjila ndjoka.

Omupopiliko nomukwatakanithi gwopolisi noshigwana Omukonakoni Omukuluntu Stephan Nuuyi okwa ti ehala ndyoka olya li lyomalugodhi onkene oomboma niikuti yomiita yilwe otashi vulika yi kale natango kohi yevi no ta yi vulu oku kanithila oshigwana oomwenyo dhasho ngele mbika ina yi kuthwamo kaanawino yopolisi.

“Omortiira dhuunene woomilimeta 81 dhili ndatu dha longwa moSouth Africa lyokatongotongo oshowo ooholo omulongo nahetatu ndhoka dha li dhiitsuwa kaalongi yopate ndjika odha li dha halakanithwapo kopolisi yiitopitha oshiwike shayi.”

Opolisi oya ti oshitopolwa shoka ka kwali sha opalekwa noku kuthwa oomboma niitopitha omanga iilonga yoku tunga ondjila ya li inaa yi tameka.

Nuuyi okwa gandja wo omayele kaatungi  yoondjila oshowo kaantu mboka ya hala okutunga omagumbo nenge okutula omalusheno momagumbo gawo momudhingoloko gwa Kankolo  oshowo momikunda dhopuushiinda opo ya konge ekwatho kopolisisi ndjoka hayi longo niitopitha omanga yo inaa ya tameka okutunga pomahala mpoka.Okwa ti omahala ngoka oga pumbwa oku kuthwa iitopitha  omanga iilonga yokukokola noku inyengitha evi inaa yi tamekwa.  Nuuyi okwa kumagidha wo aakuluntu momudhingoloko ngoka opo ya  lombwele aanona yawo yaa toole iinima ya nika iitopitha mbyoka tashi vulika yi kale oomboma ndele ya lopote mbika kopolisi meendelelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here