Ovanailonga vaNamdeb va yandja omakumbafa

0
226

Lüderitz –Oshivike osho shaya vamwe po vomo vanailonga ovo hava longo mehangano la NAMDEB koshitukulwa shomina yaElizabeth Bay   oyo ili mo Lüderitz ova kwatwa kolukeno, omolwo’ nghalo youtalala oyo tuli muyo paife.  Vamwe po vomovanailonga ava ova mona kutya modoolopa omuna ovanhu vamwe po ovo veli momhumbwe nova pumbwa eyambidido opo veli amene koutalala.

Ovanailonga ova ongela nova tula kumwe oshimaliwa okudja meendjato davo vene, ndele tava lande omakumbafa afika pomilongo nhatu.Omakumbafa ove a yandja kelelo lodoolopa ya Lüderitz, lidule okutofamo noku topolela ovanhu omakumbafa oo ovo veli momhumbwe modoolopa.

Omupedu Meya wodoolopa ya Lüderitz, Helaria Mukapuli okwa pandula unene ovanailonga va NAMDEB, eshi va kwatwa kolukeno no ku katuka onghatu vadule okukwafela oshiwana momukalo ou wokulanda noku yandja omakumbafa, opo ovanhu ovo ihava longo, va dule okumona omakumbafa pamukalo ou vadule okuli uvikila noku li amena koutalala.

Mukapuli ta tumbula kutya kashifi ashike oshinakuwanifwa shomahangano onhumba ile ongadi, ndele omunhu keshe poumwene oto dulu okukwafela oshiwana naasho unapo, ngaashii naanaa ovanailonga va NAMDEB va ninga.

Omakumbafa okwato polelwa ovanhu unene tuu ovakulupe modoolopa komupedu Meya wa Lüderitz Helaria Mukapuli oshoyo Omupopiliko welelo lodoolopa ya Lüderitz, Johanna Ileka oshiivike sha ya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here