Aakankolo otaya si enota

0
198

OKANKOLO – Aakalimo oyendji moshikandjohogololo Okankolo moshitopolwa Oshikoto otaya mono iihuna molwenota.

Oyendji yomomikunda ndhoka dhili moshikandjohogololo otaya hokolola kutya otaya dhengwa unene kenota ndyoka li ihanena konyala oshikandjohogololo ashihe.  Oyendji ohaya longitha omeya gomomatope shito ashike molwa omvula ndjoka inaayi loka nawa nuumvo omeya oga pumba no kayena mpoka taya vulu ya kuthe omeya, taya hokolola kutya shino ohashi ya langitha nondjala oshowo enota oshoka ka yena mpo taya mono omeya oshoka omatope oga pwina thilu.

“Yakwetu tse otwa lulilwa kenota, iimuna yetu ka yina mpo hayi nu olundji ohayi lala nongala omolwa ompumbwe yomeya ndjoka ya taalela oshikandjohogololo shetu, otatu indile epangelo li kambadhale ngaashi tali vulu li tu etele omeya popepi tse tu vule oku ga longitha niimuna yetu yi kale yina omeya geli popepi, aantu yamwe komikunda dhilwe ohaya ende oondjila oonde taya ka konga omeya ashike sho taya ka thika hoka kuna omeya ohaya adha ga pwamo nale ohaya ziko owala kaa yenasha,” Aanamukunda yamwe taya popi ngaaka.

Oyendji mboka yeli muuzilo wOkankolo  oya hokolola kutya oyena oomboola ashike inadhi tulwa omashina sigo onena opo ya vule ya kale taya teke moomboola. Oya indile woo epangelo pamwe nuuministeli wuunamapya ne andjaganeko lyomeya momikunda li ya etele omashina yo ya hwepopeke onkalo yompumbwe yomeya moshikandjohogololo ashihe. Taya gwedhwapo kutya oombola dhimwe ndho dhapwa oku longwa odhina omeya omalulu no itaga vulu ku longithwa.

Kansela goshikandjohogololo Okankolo Joseph Imbili okwa holola kutya shono ta shi popiwa osho shili kutya oshikandjohogololo osha taalelwa kenota edhigu ongele kominga yaantu oshowo iinamwenyo otayi hupu nuudhigu,taya ti otaya longo ngaashi taya vulu ya vule oku mona omashina ngoka gomboola yo  aakwashigwana ya mone omeya mbala.

Imbili ta gwedhapo kutya yamwe yomomukunda ohaya etelwa omeya koshikondo shomeya nonande omeya ngoka itaga gwanene oshoka anuwa oyena owala okaloli kamwe hono haka fala omeya komikunda odhindji moshikandjohogololo nopuushiinda. Kansela tati dhimwe dhomoosikola ndhoka dhili moshikandjohogololo otadhi nana nuudhigu molwa ompumbwe ndjika yomeya. Ta uvaneke kutya nonando eshongo ndika enene otaya ningi omalongekidho opo ndika li kandulwepo ngaashi tashi vulika nomeendelelo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here