Ompumbwe yomeya poAshihaya ya nayipike uuyogoki

0
193

ASHIHAYA – Ompumbwe yomeya posikola yAshihaya Junior Primary oya eta enkundipalo muuyogoki mokati kaalongwa 180 yopenongelo ndyoka. Okwaana omeya huka okwa fala ishewe mpoka kutya elandulathano okutelekela nokulongekidhila aanasikola iikulya okwa ethiwa.

Ngashingeyi opwa piti oomwedhi ntano aanasikola mbaka inaa ya lya iikulya mbyoka ya kala haya longekidhilwa esiku kehe posikola ndjoka. Osheeti osho ompumbwe yomeya ndjoka ya thiminike oskola opo yaa tsikile noku longekidhila aanona iikulya.

Aalongi posikola ndjoka oya hokolola kutya aanona ohaye ya kenongelo inaa iyoga nomizalo dhawo dhosikola odha kaka ishewe dho otadhi nika oongaga unene.

Omukuluntusikola  Agnes Amupolo gwenongelo lyopevi lyAshiyaha okwa ti onkalo posikola oya nayipala noonkondo unene tuu molwashoka kapena omeya nando, ootu oongoka gokunuwa kuunona.

Amupolo okwa ti okwa thiminikwa opo a kale heetelele omeya kosikola pehulilo lyoshiwike kehe uuna ta galuka okuza kegumbo opo ngaka ga longithwe kaanona oku iyoga kiikaha oshowo okunwa. Okwa ti  osikola ishewe kayi na uundjugo wokwiikwathela uuna ndoka aalongi yuuvite ya hala okuya mepya, onkene olundji aalongi oya thiminikwa oku kiiwathelela miihwa mbyoka yili popepi.

Omathimbo ogendji aalongi ohaya tegelele ku wiwile opo ihe oha ya yi miihwa oku kii watela. Shika oha ye shi ningi omanga inaa ya talika kaalongwa yawo.

Pethimbo lyomutenya aalongi nomukuluntusikola ohaya iwatelele momayemele  momagumbo gawo  na  oha ya ka ekelahi iiyekelwahi mbyoka ngele kwa luudha omanga uunona wa ya komagumbo.

“Ngaashi wu shi wete osikola ndjika ompe natango na oya kondekwa ashike kiihwa, nomuntu ito vulu oku kiiwatelela konima yiihwa hoka oshoka aanona otaye ku landulileko ya tale kutya oto ningiko shike. Onkene oho thiminikwa okushuna kondunda yoye eto iwatelele meyemele nenge moshiyaha ngoye to ka tilahi shoka konima sho osikola ya pitamo,” osho Amupolo a ti.

Oprimasikola ya Ashihaya oyo enongelo epe opo lya dhikilwepo omumvogu no yi na oongundu okuza poshikunino sigo ograde ontine. Okuza tuu petameko lyawo sigo ongashingeyi  aalongi oya kala yaana uundjugo oshowo omeya gokunwa nenge okwiiyoga.

Aanona nayo oya ningi ethimbo yaana uundjugo nomeya gokunwa nelandulathano lyoku ya longekidhila iikulya posikola olya mwena thilu omolwenota.

Aanona yamwe yaayelele nenge aaSan mboka ya li ya hwama okuya kosikola molwashoka ohaku liwa ngashingeyi kaye na we ehwamo ndyoka oshoka kosikola kakunawe iikulya ngaashi ashike komagumbo hoka haya zi esiku kehe yuuvite ondjala.

Ngashingeyi aalongi oyi iyamba okutopola iikulya yawo naalongwa yawo molwa shoka mbaka oya sa ondjala.

“Ohatu landa omihi dhoomboloto hetatu esiku kehe, ongundu kehe ohayi pewa omihi mbali opo aanona ya wape okukala ya lya sha yo ya vule okupulakena nawa, oshoka uuna yu uvite ondjala mbaka ihaya vulu okupulakena shoka tashi longwa nomapunda taga lili,” omulongi gumwe a ulike.

Aalongi oya ti uunona wumwe owa thigipo osikola molwondjala ihe yo aalongi ohaya kambadhala ngaashi tashi vulika okulandula uunona mbuka komagumbo oku wu galulila kosikola. Opena aalongi yane mboka haya lala posikola moondunda dhiipeleki ndhoka yo ya dhengela yoyene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here