Peter Ondume yomomufitu: Etameko lyolugodhi lwopOnhumba Umbugantu.

0
324
Peter Jungle Fighter

Molwashoka tse otwa li aakwiita ya lungundja no tuna ontseyo nowino mokwiinyenga pakwiita otwa ende tatu landula oompadhi dhomutondi. Omupya oongoka kutya aakwiita yomutondi oya adhika ya thigipo ehala ndyoka omanga inaatu thika mpoka yo ya li. Otwa landula oshinkoti shawo sheenda shuuka muumbugantu wehala mpoka twa li. Otwe ya landula konyala ookilometa dhi thike lwopundatu mpoka opo konima otwa tokola okushuna kongundu yetu onene yaakwiita. Kommanda gwongundu yetu okwa li etu lombwele opo natango tu landule oompadhi dhaakwiita mboka.Otwa vulika kelombwelo lye sho tweya landula yuuka kuumbugantu. Inatu ke shi pondola oku ya adha esiku ndyoka notwa li twa lala mOnanganga uusiku wesiku ndyoka opo otwa tsikile oku ya landula esiku lya landula .Pomukunda Ongolonga aanamukunda oye tu tseyithile kutya aakwiita yomutondi konyala yethike pethele limwe oya pitile pomukunda ngoka no inaa ya thikama mo. Oyendji yomuyo oya li iilumbu na oyuuka ombululu yokOnhumba. Okuuva onkundana ndjika otwa landula oompadhi dhomutondi sigo okooha dhOnhumba. Manga twa landula oompadhi dhomutondi otwa adha ehala mpoka mbaka ya li ya thikama noku lya omwiha oshoka otwa adha ya thigapo oondooha dhaana sha oshowo uupakete wuumbisikiti wa halakana pehala mpoka.Oshinkoti shawo osha li tashi ulike kutya oshipe onkene otwa tameke tatu ende twa kotoka. Ponhumba otwa thikipo komatango potundi 17h00 naakalimo yaamoka oye tu hokololele kutya omutondi okwa yunga ontanda miihwa kuuninginino oshowo kuumbugantu womukunda ngoka.Pethimbo ndyoka otwa tumu aakwiita yaali kongundu yetu onene yaakwiita opo yi ka hokolole shoka tse twa adha huka. Otwa tokola okudhingoloka omukunda okutala kutya omutondi okuli lwaapeni opo tu longekidhe nkene etanga ndyoka lili konima yetu tali ya li mu homone.Otwa landula omutondi sigo opondjila ndjoka yuuka kOmushiyo omukunda guli kUumbugantu wOnhumba.Otwa landula oompadhi dhomutondi sigo okOmushiyo, hoka twali twa hokololelwa kutya aatondi oya tsikile okweenda yuuka kOshiti shaHaihonya. Sho twa mono kutya mbaka oya ende yuuka  kOshiti otwa tokola okushuna kongundu yetu kOnhumba oku ka hokololela ookommanda dhetu kombinga yaashoka twa monopo shi nasha nomutondi.Konima yokugandja uuyelele mboka twa gongelepo kookommanda dhetu otwa tumwa momagumbo oku ka konga iikulya nomeya.Kommanda Kamati okwa li a pula aanamukunda opo ya longekidhe iikulya ya gwana opo omukwiita kehe a kale a lya sha oshoka esiku lyongula otashi vulika li kale esiku li ili.Ongundu yetu oya li onene inaa yi endamo nando onale momukunda ngoka. Nonando aanamukunda oya li ya longekidha ando iikulya oyindji pakutala, aakwiita yamwe oya makele ashike kashona. Muusiku otwa inyenge okuuka mokati komukunda moka aakwashigwana yali yena uupu okutu etela iikulya. Petameko aanamukunda mbaka oya li ya tila oku tu telekela oshoka kaya li naanaa ye shiwo ngele omutondi okwa pitamo momukunda ngoka.Onkene otwe ya pe ekwashilipaleko kutya ngele omutondi oku galuke ombaadhilila tse otuna omatati ga gwana niikuti yaashi okuyalulwa okudhenga nago omutondi, onkene yo inaya pumbwa okutila nando osha.Omanga inaatu ka lala otwa li twa ndhindhilike kutya omainyengo gomutondi otaga limbilike onkene osha pumbiwa opo oondaadhi dhi lale komeho kokule kashona netanga enene lyaakwiita,opo ongula ngele kwashi ya kale ye li popepi naakwiita yomutondi.Kommanda okwa zimine okutuma aakwiita yeli ya heyali oku ka ndaadha omutondi.Hailwa Sacky nangame pamwe na hailwa Namuxwika, Kaunda, John na Goliath Magongo otwa landula omutondi.Konima yoku enda konyala ookilometa hamano otwa uvu omuntu a kolola. Mboka tuuvu omukolo nguka otwa li yatatu.Mboka inaa ya uva omukolo ngoka oya ti ngiika shoka tuuvu osho owala oshinamwenyo sha lili , unene tuu sho mokuti hoka mwa kala iiyamakuti oyindji.Mbaka oya li wo ya dhiladhila kutya otwa li ashike twa tila  okulandula omutondi gwetu muusiku mboka.Manga twa tsikile okupatanekathana tatu  nongona otwa uvu ishewe ekololo ekwawo  naandika olya itaalitha ayehe kutya pehala mpoka opwa nika oshiponga onkene otwa lombwele kommannda kutya inatu tsikila okuuka komeho natu lale ashike mpoka uusiku mboka. Uusiku mboka inatu kotha otwa kala twa kutuumba tweegamena koondjato dhetu dhopakwiita oshowo komakota gomiti. Otwa li twi itaala kutya ngoka ta kolola omukwiita gomutondi ndele keshi omukwashigwana oshoka itashi vulika omukwashigwana a kale mokuti kwathita ngaaka pethimbo lyuusiku wu thike mpoka. Otwa ningi ongonga sigo ota ku shi nongulonene otwa li nale tu uvite aatondi shono taya kudhile konyala popepi natse. Onkene otwa ndhindhilike nkene twali moshiponga andola otwa li twa tsikile okweenda tuuka komeho. Pethimbo ndyoka otwa tokola opo tu ndaadhe omutondi gwetu meilongekidho lyehomono okuziilila kaakwiita yetu. Aatondi yetu otwe ya dhiingoloka omanga yo yali taya penduka, otwe shi ningi okutala kutya oya li ye thike peni momwaalu. Oshowo otwe ya ndaadha okutala kutya aakwiita yetu ota ye ya ponokele ngiini. Pethimbo ndyoka ka twa li twa tseya kutya aakwiita yetu oya thika nale popepi, otwa li tatu dhiladhila kutya mbaka opo taya ende oku tu landula. Omanga twa li tatu ende tuuka kuuzilo otwa mono omukwiita gwoshilumbu ti iwatele miihwa, Hailwa Sacky ngoka a li komeho okwa gandja endhindhiliko lyoshiponga, ngame onda endelele oku tala kutya oshike, no inaa popya sha okwa ulike mpoka pwa li omukwiita a hundama. Mokumona omukwiita nguka onde mu lombwele opo a holame popepi nangame omanga aakwiita yalwe taye tu landula taya kookaya yo yuulika oondjembo dhawo koombinga adhihe. Manga twa tokola kutya natu tume omukwiita gumwe kongundu onene ndjoka ya li monima, hailwa Sacky okwa li a tokola oku kwata oshilumbu shoka nomwenyo nenge oku yugako ondjembo yasho. Manga tandi dhiladhila kutya oshike tashi ningwapo onda mono Sakcy ta kookaya nale uuka komukwiita nelalakano oku kuthapo ondjembo ye, onda tokola oku mu landula omanga aakwiita mboka ya li konima yetu ya thaneka oondjembo dhawo lwaahoka tuuka opo yetu gamene ngele otwa ponokelwa komutondi .Otwa kala tatu nongonenathana manga tuuka komukwiita ngoka. Omanga ashike ando tu kuthepo ondjembo ye. Otuuvu ondjembo ya topa muuninginino wetu, netopo ndika olya landulwa kokuumba okudhigu. Nani mboka yuumbu tango oyo aakwiita yetu ya homona omutondi.  Onkene otwi iyadha tu li kohi yomaumbathano pokati kaakwiita yetu naamboka yomutondi.Mbalambala otwa inyenge tuuka kuumbangalantu konima yaampoka pwali  aatondi yetu noku za mo mondjila yomaumbathano, tse nokuya tu ka joine yakwetu  mokuumba omutondi gwetu.Olugodhi nduka olwa li lwa pupyala kutya ngaaka pehala mpoka pwali omutondi gwetu opwa li iihwa ya tema nolwithi olwa li talu gundumuka apehe.Olugodhi olwa kwata ootundi ndatu, nethimbo alihe ndyoka inandi uva nando aakwiita yomutondi taya igidhathana ngaashi haye shi ningi shito.Mbaka oya li taya hikilathana oomwilwa ongo omukalo gokwiilombwela kutya oshike shina okuningwa..Monkambadhala yetu ontitatu oku kwatako ehala mpoka pwali puna omutondi onduuvu Kamati ta igidha ta lombwele Kalute  kutya na kommandeko manga oshoka ye okwa li a ngwangwana. Sho twa kondjo tuuka komeho onda uvu aakwiita yomutondi taya kugu noku igidha taya pula ekwatho.Polugodhi nduka olwo lwotango okuuva Kommanda Kamati ta gandja iilonga yokukomanda  iita kumukwawo gumwe.Kamati okwa li okommanda ndjoka ya li yi itaala kutya kakuna esiku nayi dhipagwa komutondi gwayo.Ishewe ye okwa li itaala kutya Namibia ota li mangululwa ashike kondjembo. Pethimbo lyolugodhi ito mu mono ta holama ihe aluhe oti inyenge okuza kehala limwe okuya kekwawo ta gandja omalombwelo.

Polugodhi nduka iiti oya, tekele nomulilo ogwa li gwa hwama mpoka pwa li aatondi yetu shoka shuulike kutya oondjembo dhetu odha dhenge aanona yepangelo lyuukoloni yaana nando ondjo , mboka ashike yali ya thiminikwa oku tu kondjitha tse mboka yetanga lyaa iyambi. Otwa tsikile okuumba mpoka pwa gama omutondi gwetu sigo osho inaatu uva we taya yamukula oondjembo  dhetu. Aakwiita yetu oya li ya komandwa kutya oye na okuumba ya thaneka lwopoongolo opo uuna ndoka omukwiita gwomutondi ta kookaya nenge a lala pevi ota vulu natango okukwatwa kiikuti yetu. Iikuti kayina okuhepekwa mokuumba pombanda oyina okuumbwa ngaaka opo yi kwate noku ehameka omutondi kutya nee oti inyenge nomuhingo guni.Molugodhi nduka otwa dhipagelemo aakwiita yomutondi 11 tse tatu kanithilemo aakwiita ye li yane. Gumwe gwaamboka ya sile  molugodhi nduka ohailwa Andreas Nekandu ngoka a li eehamekwa noku thigapo ehala lyolugodhi nokwa ka sa konima, iipongolo ye oye kiitsuwa kaasitangombe konima yoomwedhi sho olugodhi nduka lwa li lwa kondjwa. Konima yolugodhi otwa li twe shi pondola oku kuthapo aasi yetu etatu ya fumvike mewendo inaali tulwa endhindhiliko tse ishewe tatu fala mboka yeehama koAngola opo ya ka pangwe.Molugodhi nduka otwa li twa hupu inaatu yahwa kaakwiita yetu yene tse mboka yongundu yoondaadhi, oshikwawo etanga lyetu olya li lya mweneke  iita yomutondi mbala. Na otwa li twa kala mokondolola yehala lyiita mbala meni lyesiku limwe konima yolugodhi sho lwa hulupo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here