Ewawa lyaagundjuka mOshikoto lyapangula omahepekathano

0
270

ONIIPA – Ewawa lyaagundjuka moSWAPO moshitopolwa shaShikoto olyali lya gongala mEtine lyoshiwike sha ziko nelalakano lyoku kundathana nkene lina okukondjitha  omahepekathano mokati koshigwana unene tuu ngoka taga ningilwa aakiintu naanona.

Aagundjuka mbaka yaza kiikandjohogololo konyala ayihe mOshikoto oyali ya gongala okuza pombelewa yoSwapo pOniipa mpono yali ya nyanya sigo opombelewa yaKansela gwaNiipa mekwatelokomeho lyopolisi yomOshikoto. Aagundjuka oyali ya shanga omushangwa mono taya popi noya hala omahepeko guukashikekookantu ga hulithwepo.

Momushangwa mono oya holola okwaa na ombili kwawo molwiiningwanima tayi kenyeneke, mbyono tayi tsikile okuningwa moshigwana no tayi halutha oomwenyo dhaantu.

Omushangwa ngono gwali gwa leshwa pombelewa pOniipa komukwatakanithi nomugandji guuyelele mOshikoto, Edward Gabriel, ogwa indile opo iipotha ayihe yaamboka ya longa iimbuluma yi kale hayi endelelekwa yo ya pewe omatokolo omadhigu nogomimvo odhindji mondholongo. Oya hala woo epangelo/ompangu yaa gandje uuthemba wokwiifutila mondholongo kaalongi yomiyoneya tadhi kenyeneke.

Ewawa lyaagundjuka yoSWAPO olya tothamo yimwe yomwaambyoka yi kenyeneka ngaashi omadhipago gaakiintu ngoka ga londa pombanda moshilongo, ekwatokoonkondo, aagundjuka taya ekelehi aanona yawo nomahepekathano woo gomomagumbo, taya gwedhapo kutya esindano mwaambika otali holoka owala ngele aantu oyena ombili nohole yuuntu nesimaneko lyuuntu womuntu.

Oyali ya uvithwa nayi koshiningwanima shekwatonkonga mono omukiintu goomvula 34 nonuulema ali a kwatwa koonkondo noku longelwa iilonga yomuyonena komulumentu goomvula 20, shono shali sha ningwa komukunda Omupanda moshikandjohogololo Omuntele oshiwike sha ziko, omanga aaNamibia yali yeli moosa dhaakiintu mboka ya dhipagwa kaaholike yawo.

“Otatu indile epangelo lyetu li talulule dhimwe dhomooveta unene ndhoka tadhi gandja omatokolo kaalongi yiimbuluma, opo ando ya pewe oomvula 100 mondholongo pamwe iimbuluma moshilongo tayi shuna pevi, otwa hala woo ohake yi galuke ngele otashi vulika, otwa hala woo ku kale ompangu yi ikalekelwa mono tamu kala owala hamu pangulwa mboka ya ningila yakwawo omahepeko nomadhipago,” Gabriel ta popi ngaaka.

Oya indile woo ku kale egameno lyuuntu unene kwaamboka yeli moondjokana opo ku shilipalekwe kutya hamuntu ta monitha mukwawo iihuna moondjokana. Oya hala woo ku yandwe ekanitho lyiipotha. Yo iipotha yi kale ya mona omatokolo muule woomwedhi hamano. Taya indile opolisi mOshikoto yi tulemo omulandu gwokugamena uunona wuli kohi yoomvula 18, woo waa kale we poondunda dhomalandithilo giikolitha . Oya hala woo epangelo li tunge omazulonkalo mokakololo kehe moshilongo moka tamu kala hamu hungilwa aantu oomwenyo.

Pamishangwa dhopolisi moshitopolwa Oshikoto otadhi ulike kutya okutameka muJanuali nuumvo sigo June aakiintu ya 4 oya dhipagwa noku longelwa iilonga yi kenyeneka kaalumentu, noohanana odhindji odha ekelwahi kooyina.

Omushangwa ngoka gwewawa lyaagundjuka yoSWAPO mOshikoto ogwali gwa taambwako ku kansela gwaLukonda, Darius Shikongo, opo eke gu thikithe kombelewa ya ngoloneya gwaShikoto Henock Kankoshi oshowo komupresidente omundohotola Hage Geingob.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here