Onkalo yompumbwe yomeya ya kandulwapo poAshihaya

0
229

ASHIHAYA-Omalongekidho giikulya ngoka ga li ga mwenekwa manga posikola yAshihaya Junior Primary School moshitopolwa Oshikoto oga tamekululwa ishewe oshiwike shika.

Okulongekidhila aanasikola yopenongelo ndika iikulya okwa li kwa hulithwapo petameko lyomumvo nguka sho pwa holoka ompumbwe onene yomeya gokulongekidhitha iikulya mbyoka.Onkalo yompumbwe yomeya oya hulithwapo konima sho epangelo lya tulapo otenga yoolitela omayovi omulongo posikola ndjoka Etiyali lyoshiwike shika.

Otenga onkwawo yoolitela omayovi omulongo oya dhikwa wo pomukunda ngoka kOshikondo shUunamapya, Omeya nOmakuti opo ngoka ga longithwe kaakwashigwana yomomukunda ngoka.Konyala omukunda nguka oguna omagumbo geli omathele gatatu. Oshiwike shapiti Kundana okwa li a kundaneke kutya omalongekidho giikulya posikola ndjika oga li ga hulithwapo konyala uule woomwedhi ntano omolwa oluteni nompumbwe yomeya. Okwaa longekidha iikulya huka okwa li wo kwa gumu okuholokapo kosikola kwaanona yamwe unene tuu mboka yoludhi lwaSan sho ya etha oku ya kenongelo omolwondjala. Aalongisikola oya li ya kala nokulanda omihi dhoomboloto dhili hetatu okupalutha aanasikola yawo, oshowo omukuluntusikola okwa li a hokolola kutya oha etelele omeya okuza konaweeke ngoka ga longithwa okunuwa kaanona oshowo okwiiyoga komake.Pethimbo lyenota ndyoka aanamukunda yaamoka oya li ya tameke okunwa omeya ngoka ga lula okuza momithima nomomatope manga ya tegelela ekwatho okuza koholomende.Nonando aakalimo oya li yeetelwa otenga yomeya, ndjika inayi kandulapo ompumbwe ya kehe omukalimo oshoka yamwe natango sho ye ya okuteka oya adha omeya ga pwamo motenga na ohaya shuna yaana omeya. Ootenga ndhika ndjoka aanasikola oshowo onkwawo ndjoka ya tulilwapo aanamukunda otadhi kala hadhi udhithwa omeya lumwe omwedhi kehe. Omeya goposikola otaga kala haga longithwa okutelekitha iikulya ongula onene, otaga longithwa okunwa oshowo okwiiyoga koonyala omanga aanasikola inaa ya pewa iikulya yawo ya lye.

Omukuluntusikola Agness Amupolo okwa nyanyukwa omolwa otenga yomeya ndjoka epangelo lye ya etele, unene tuu sho aanona ya li ha ya holoka kosikola yena oohema dha luudha.

“Ngashingeyi yamwe yomaanona oya yela ishewe omwaalu ogundji ngashingeyi ohagu holoka kosikola molwashoka opena omeya oshowo iikulya. Otatu pandula elongekidho ndika lyopakathimbo sho lya kandulapo eshongo ndika. Otwi inekela kutya epangelo otali tu kwathele okutu etela omunino gwomeya penongelo lyetu opo tu vule okukalapo nuundjugo mboka hawu pombo omeya,”osho Amupolo a ti.

Sho Kundana a talelepo enongelo ndyoka oshiwike shika aalongwa oya li ya thikama momikweyo ya ngungumana ya tegelela okupewa oshithima pethimbo lyolusitati[oshuumbululwa].Oyendji oya li taya imemehamo.

Aalongwa oyi itaala otenga ndjika otayi ya kwatha okukandulapo onkalo yenota, ndele nayo oya indile ya tulilwepo uundjugo opo ya vule okukala haya iwatelele muwo oshoka kashina egameno oku ya miihwa oku kiiwatela.

Pethimbo onkalo ya li ya dhigupala omukuluntusikola okwa li ha etetelele omeya okuza kegumbo ehuliloshiwike kehe.

Amupolo okwa endulula kutya osikola kayina okandjugo kutya okaalongi nenge kaanasikola, onkene aalongi naalongwa ohaya ka holama ashike konima yiihwa uuna ya pumbwa okwiiwatela.

Aalongi mboka yena omagumbo gawo giipeleki posikola ohaya iwatelele momayemele yo taye ke ga tilahi kongulohi uuna aanona ya ya komagumbo. Omanga mboka ihaya longitha omayemele ohaya tegelele uunona wu ye komagumbo opo nawa ye kiiwatele miihwa .

“Ngaashi wu shi wete osikola ndjika ompe natango no kapena naanaa iihwa oyindji onkene uuna omulongi uuka puuhwa mboka aanona otashi vulika ye ku landule oku ka tala kutya oto ka ninga shike. Onkene aalongi oya thiminikwa oku kiiwatelela momayemele nenge miiyaha momagumbo gawo yo taya ka ekelahi iiyekelwahi mbyoka muusiku,” osho omukuluntusikola a popi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here