Aalongi mOnyaanya oyi ilongekidha okugandja elongo lyongushu

0
258

ONYAANYA –  Konyala aalongi yeli 300 moshikandjolongo Onyaanya oyali ya gongala oshiwike sha ziko okukundathana nkene taya tsikile okulonga nawa omunona . Oshigongi shika osha ningililwe mosekundoskola ya Uukule mOnyaanya. Shino oshikando oshititatu aalongi mbaka taya gongala.

Omutaleli gwelongo mOnyaanya Gerhard Ndafenongo okwa holola kutya esiku lyoshigongi shaalongi olyali kohi yoshipalanyolo “ Ngele itaya ilongo mondjila ndji tatu longo, natu longe mondjila ndjo taya vulu okwiilonga”, ta ti otema oyi ikwatelela momikalo dhomapulo kutya aanona ohaya iilongo ngiini muuyuni wonena.

“Ohatu unganeke iigongi yoludhi nduka omumvo kehe opo aalongi ya hangane muukumwe, ohatu ithana aatseyinawa melongo mbono yaza kiikondo ya yoolokathana yo yetu tulilemo okuza moombiga dhawo , yo aalongi yetu taya nu muyo noku gunwa woo kiinima ya pamba elongo, noku gandja oompito kaalongi ya pule sho kaaya uvite,” Ndafenongo ta ti.

Ndafenongo okwa gwedhapo ta ti gamwe gomomalakano gawo oga tala ombinga kombinga  yongeshefa moongulu dhoskola, nonkene aalongi yena oku lundulula noku humitha komeho onkalo ndjoka haya longo, ta ti shino tashi pitile momikalo dha yoolokathana dhokulonga oshowo okugandja etumwalaka lyelongo kaanaskola ethimbo yeli mootundi, oshowo okutotapo omikalo omipe tadhi hokitha okulonga.

“Aalongi yomoshikandjolongo Onyaanya oye shi ulike kutya oyi itulamo miilonga yawo ayihe noyena omalakano goku gandja elongo lyoshali kaanona yetu, mesiku ndino aalongi oya hangana noku paathana omadhiladhilo nuunongo pamikalo dhoku gandja elongo lina ongushu no tali hokitha, otwa hala woo aalongi ya pondole sha moku gandja elongo yo aanona taya hokwa osikola molwa aalongi mboka taye yape omukumo yi itulemo melongo lyawo,” Ndafenongo ta gwedhapo ngaaka.

Aalongi oyali ya popithwa kaatseyinawa melongo yaza kiikondo ya yoolokathana ngaashi  Omundohotola Jean Pierre IIboudo Omukalelipo go UNESCO moshilongo. IIboudo okwa ti aavali naya dhane onkandangala melongo lyaanona, yo naya gandje aluhe ompito kaanona yi ilonge. Ta ti inaya kala owala ya tega aalongi oyo ya kale taya gandja etumwalaka kaanona ashike elongo nali tameke aluhe megumbo.

Rholene Bok omukuluntu gwopaipindi ko NAMCOL okwa tsu aalongi omukumo ya longithe ompito moku talelapo oombelewa dhawo dhoNAMCOL, yo ya wape ya mone oonzo dhilwe ndhono tadhi vulu okukwatha aanona meilongo lyawo. Rachel Mayer omukuluntu mo World Teach okwa popi esimano lyuukwateknik moongulu dhoosikola, ta ti aalongi naya longithe ICT mokugandja elongo lyongushu , yo naya kale taya kongo uuyelele komalungula[intaneta].

Amushanga ndjayi mehangano lyaalongi Namibia National Teachers Union (NANTU) Basilius Haingura ,  okwali naye a popitha engathithi lyaalongi esiku olyo tuu ndyoka. “ osha simana opo aalongi ya kale yu uviteko nokuhola omudhingoloko gwoosikola dhawo, otandi indile aalongi ya kale noku kwathathana moku konga uuyelele oshowo okupaathana omayele mpoka sha pumbiwa,  uuna omulongi ta gandja elongo komunona nashi kale sha kwatathana noohedhi dhoshilongo, aalongi oya pumbwa ekwatho enene talizi kaavali oshowo kaakwashigwana ayehe opo ya vule ya gandje elongo lyatya shoo,” Haingura ta popi ndhoka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here