Aawiliki yopahedhi yeekelehi edhiladhilo lyokusiikila okanala yaCalueque-Oshakati

0
386

OUTAPI – Omalenga omanene gopamuthigululwakalo pamwe naNgoloneya gwaMusati oya li ye ekelehi edhiladhilo lyokusikila okanala yomeya pokati ka Calueque na Oshakati, ta yati okanala oyo onzo yomwenyo gwaantu yathika pomiliona yimwe.

Omalenga ngaka ogali ga kuutumba momutumba gwali kOutapi kOombalantu moshitopolwa Omusati Omaandaha oshiwike shika moka ga londodha kutya okanala hoka ngele oka pata nena oshigwana otashi sa enota noonkondo.

Namwater ngoka oye ena oshinakugwanithwa shoku kalekapo okanala ndjoka okwa ningi omakonakono nedhiladhilo opo ando a siikile omukakanka ngoka nenge egu pingenepo nomunino omunene. Omupopiliko gwehangano ndika John Shigwedha okwa ti ehangano lyawo olya ningi ashike omakonakono ndele sigo oompaka inali kutha etokolo kutya omukanka ngoka otagu siikilwa nenge otagu pingenwapo nominino ominene. Shigwedha okwa ti edhiladhilo lyokusiikila nenge okupingenapo omukanka olyeetwa molwashoka okuopelaka omukanka ngoka uuna gwa yonagulwa ohashi kuthapo oshimaliwa oshindji nooonkondo.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaOmusati Erginus Endjala sho a popitha oshigongi shaawiliki yopamuthigululwakalo okwa ti okwa li amono omushangwa gwazi kombelewa ndjoka hayi longo nomeya moshilongo kokutya Namwater tayi mu tseyithile kutya omakonaakono ogeli metifa oku pata okanala ndjoka nenge oku yi pingenapo nomunino omunene.

Sho Omalenga nago ga kundana shika oga popi omaiyuvo gago poshigongi ga ti Namwater ota hunu na okwa hala okuyona ombili mokati koshigwana shoka hashi kwathwa komeya gomomukanaka ngoka.

Omalenga ngoka oga ti onkatu ndjika otayi ga dhimbulukitha omathimbo guukoloni.

Limwe lyomomalenga omanene ndyoka lya popi tango  moku tsompinge moshinima shika olyo Oswin Mukulu elenga enene lyAambalantu, lyati Namwater na ethepo edhilaadhilo ndyoka, oshoka okanala hoka omo ha muhupu aantu.

Mukulu okwa ti edhilaadhilo ndyoka olyo enkawa lyokolupanda lyomukuluntu na itali taambwako nande nande .

Okwa yambidhidhwa kelenga enene lyUukwambi, Herman Ndilimani Iipumbu ngoka a ti Namwater okwa fa a tumwa a yonagule ombili nelandulathano moshilongo.

“ Oshoka ka kuna omuntu to kutha omeya gaandjuka moshilongo eto gasiikile nomatompelo ga nika iimaliwa. Shoka otashi ulike kutya oya fa ya tumwa komuntu oyo owala ye mu shi yoyene,” Iipumbu ati ngaaka a geya.

Elenga enene olya ti kutya ota indile nesimaneko enene opo edhilaadhilo ndyoka li talululwe meendelelo oshoka ndyoka itali ka longa nande.

Omukwaniilwa  Johannes Mupiwa gwElelo lyAangandjera okwa ti  omeya ogo omwenyo nongele oga siikilwa iimuna noshowo aantu kayena mpoka taya ka hupa.

Elenga enene lyUukwaluudhi, Johannes Ndundu ndyoka lya li lyatumwa  okukalelapo Omukwaniilwa gwUukwaluudhi, Shikongo Josia Taapopi okwa ti kutya edhilaadhilo ndyoka otali mu dhimbulukitha ethimbo lyiita.

Ta ti ngoka eetapo ndhika  okwafa ashike a hala iita yi galuke opo ishewe ndele mbika otyi kakala yaantu taya kondjele omeya.

Ano ota ti kutya edhilaadhilo ndyoka kalishi ewanawa na itaya tsu kumwe nalyo nande nande.

Matias Walaula elenga lyaMbandja nalyo olya yimo tali ti edhilaadhilo ndika olyo ndhino na ita ye li taambako nande.

Ashike ngoloneya Endjala okwa ti epangelo aantu naantu oyendji mboka ya tula epangelo koshipundi oyo mboka ngashingeyi taya ka tulwa pomutenya ngele edhilaadhilo ndyoka inali ethiwa. Omupopiliko gwaNamwater Johannes Kadhila okwa lombwele oshigongi kutya yo oyali ashike taya ningi omapekaapeko ya tale ngele otashi vulika,  ashike inaya tokola natango kutya okanala otaka pata thiluthilu yo ya tule po ominino.

Ashike oya ti kutya okanala hoka oha kapula iimaliwa oyindji okuningwa nawa uuna ka ningilwa omiyonena nenge ka tewa pomahala nomahala.

canal-2 canal-4 canal-5 canal-6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here