Ekupe okashona eku hungu omwenyo

0
230

WINDHOEK-Kuyele nuumvo ehangano lyokuninga uusila lya Namibia, Bakpro olya li lya hiya omahangano gokutoola oonkundana opo ga teleke nokumbaka oshikuki sha kumikwa kuukwatya uuNamibia. Elalakano lyaBakpro olyali okugandja esindano kehangano ndyoka lya teleke nokumbaka nenge okuyotha oshikuki oshaanawa kwaayihe. Lyo  ndika olya li tali sindana ondjambi yongushu yoodola dhaNamibia $25 000 noku yi gandja omagano kwaamboka yo yene ya hogolola opo mbaka ye yi longithe metyapulo lyomimvo 25 dhemanguluko lya Namibia.Onkene oshikuki shoka sha li sha hokiwa koyendji osho shali shina okusindana.

Omupya omunene haayehe ya li ya kuthombinga yeshipondola okusindana, tse poKundana oyo mokati kaamboka inaaya sindana ihe otwa pewa iilongomwa ya Bakpro yuudhigu wookilograma omilongo 25 mbyoka twali tuna okugandja kaantu mboka tse twa hogolola.

Otwa kutha yimwe yomiilongomwa mbika ngaashi uusila mboka hawu tumbu wowene uuna omuntu wa hala okumbaka oshikuki nenge omboloto osho tuu, uusila wiikuki, uusila womboloto ontokole naayihe mbika oya tulwa koshiviha na oya li pondjundo yookilograma 25. Pehala lyokuyi gandja komagumbo guunona woothigwa  onda yi moKatutura moBabylon noku gandja mbika kaantu oohandimwe. Nonando mbika kaya li oyindji mboka ye yi taamba oya li ya pandula noonkondo.

Pevi otapa monika omathano gaamboka ya li nelago okutaamba mbika, nonando yamwe yomwaamboka ya taamba mbika oya hogolola opo yaa thanekwe. Ihe kombanda yaayihe ngame onda li nda nyanyukwa oshoka ngaashi ookuku ya popya, ekupe okashona okwe ku hunga omwenyo. Ye ngoka eku halutha okuvule ngoka eetha wulikepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here