Omauwa ovanafaalama

0
282

WINDHOEK -Ovanaimuna ovaNamibia, neudo otava dimbuluka oululu woluteni  womudo 2013 wa talika u djuu meedula 30 da pita po, sha didilikwa eshi odula ya tameka ku loka omilova moshilongo okudja muNoveba wodula ya dja ko. Epangelo  ola longikida eemiliyuna dihapu mokutunhila oimuna keembinga doulifilo waaveshe  molwa omukifi wekondo nelaka wa tukuka muMai. Molwoluteni la denga oitukulwa aishe 14 moshilongo, epangelo natango otali yambidida ovanafaalama ovo tava landifa po oimuna yavo.

Ouyelele owa yandjwa kuhamushanga  woshikondo shounamapya, omeva nefiloshisho loushitwe woixwa Abraham Nehemia.Nehemia ta yelifa kutya, epangelo otali longifa eedola eemiliyuna 74, okuyambidida ovanafaalama va tameke okulandifa po oimuna okudja muMaalisa ,2015 ovanafaalama otava wedelwa ko eedola 400 mongobe fiyo oufita 200 needola 80 moshikombo ilo modi mokulandifa oufita wayo u fike poimuna 1 000.

Omunambelewa okwa yelifa kutya ekwafo la dja pehovelo laMaalitsa otali yambidida yo ovo va hala ku kalifila oimuna yavo keenhele dopakafimbo oko kuna oulifilo  muwa. Ovanafaalama otava ka yamibididwa shi fike peepelesenta 50 moufita weengobe 100, eedola 40 mongobe keshe  tai ningilwa eindilo okulifa pokafimbo monhele youlifilo. Omunaimuna oku na okuyelifa  kutya ponhele opo e li ope na shili ondjala. Okutameka omwedi, nomauyelele aeshe okwa yandjwa keembelewa dounamapya moshilongo ashishe (Directorate of Agriculturala and Engineering Services).

Nehemia okwa yelifa omulandu nghee wa ufa opo omunafaalama keshe a longikide eedokumente da kwashilipalekwa kopolifi ngaashi okamutwe, opasport ilo ombapila yokushinga deendele pamwe neindilo. Omunafaalama na kale nepopilo lamwene womukunda, lombelewa youkolele woimuna apa tashi pumbiwa. Ta yelifa yo kefindikilo loimuna okudja keembinga da dengwa koluteni kutya, epangelo otali yambidida ovanafaalama  shi fike 50% molweendo loimuna 100. Epangelo ola udaneka yoo okuyambidida omunaimuna needola 40 kohani  mongobe, koimuna inini otali kwafele needola nhano moufita wa fika fiyo 500.

Eshi a talela po oshitukulwa shoumbangalanhu muApiilili manga omukifi wekondo nelaka inau tukuka moitukulwa omo wa didilikwa tete Ohangwena nOshikoto fiyo okoko wa ka tandavela, Nehemia okwa mona nghee oimuna ya utama nosha yandja omukumo kokabinete ka kufe etokolo  opo epangelo li yambidide ovanafaalama moshilongo. Omauyelele aeshe elandulafano eli, ovanafaalama otava dulu kwaa mona keembelewa dounamapya moitukulwa yavo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here