Oondunga dhuushimba poAMTA

0
246

ONGWEDIVA- Ehangano lyoAgro-Marketing and Trade Agency (AMTA) mOngwediva okupitila mo Fresh Hub olya ti ngashingeyi otali landitha oondunga dhuushimba.

Omupopiliko gwehangano noshowo omukuluntu gwehangano ndyoka monooli Jacob Hamutenya okwa ti ositola yawo ngashingeyi ohayi landitha oondunga ndhoka okutameka omwedhi gwayi.

Okwa ti kutya oondunga ndhika odha kala nokulongwa moNamibia ashike ohadhi landithwa ashike kondje yoshilongo nomoshilongo ihadhi landithwa mo.

Hamutenya okwa tsikileko kutya ngashingeyi oya tokola opo ye dhi landithe nelalakano oku dhi tseyithila aakwashigwana mboka ihaye dhi landa noku dhi lya.

“ Oondunga ndhika odhina omulyo, ano oontoye, dhina uundjolowele noshowo dhina uuwananawa owindji ngaashi ashike naanaa iiyimati iikwawo,” Hamutenya ati ngaaka.

Hamutenya okwa ti nonando oondunga ngashingeyi ohadhi landwa aalandi yomoshitopolwa oya pumba na ohadhi landwa olundji koostola ndhoka hadhi landitha iiyimati.

Okwa tseyithile woo aakalimo yomonooli ayihe noshowo aaNamibia koombinga noombinga opo ya kalande iiyimati kostola ndjika oshoka ostola ndjika oya kehe gumwe.

“ Ondishishi kutya haantu ayehe haya landa iiyimati niikwamboga muka oshoka aantu oyendji oyena edhilaadhilo kutya ohamu landwa ashike kaalandi yomahwata. Hasho shili ngaaka naangoka ta landa oshinima shimwe okwa manguluka okuya okulanda,” Hamutenya a dhenge po omuthindo mpoka.

Okwa longitha woo ompito opo a dhimbulukithe aanafaalama mboka yena ehalo okulanditha iinima yawo kositola yawo noshowo mboka haya landitha nale kutya naya longe iinima yina ongushu na oyili pomuthika omwaanawa ngoka tagu hokitha aalandi ya lande nomukumo noshowo neitulemo.

Okwa ti nonando AMTA okwa li ha landitha tango iinima ya naafaalama opo a vule okuya futa, edhilaadhilo ndyoka kali po we no ngashingeyi ohashi kwata ashike omasiku ngele ogendji ogeli gaali sigo gatango giilonga opo omunafaalama a pewe iimaliwa ye.

Ashike okwa dhenge omuthindo kutya aanafaalama naya longe neitulemo opo ya landithe iinima yawo yina ongushu.

Okwa ti woo kutya aanafaalama naya kale yena oondando dhishi okwiidhidhimikilwa opo woo nehango lyaakanithe oshindji kwaamboka taye ya okulanda momahwata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here