Peter ondume yomomufitu : Olugodhi lwopOkalunga

0
381
Peter Jungle Fighter

Okutsikila nehokololo ndika ondume yomomufitu otayi hokolola olugodhi olukwawo ndoka lwa kondjelwa pomukunda Okalunga moshitopolwa sha Hangwena momudhingoloko ngoka gwa li kohi yokamba yaakwiita aakolonyeki mOkongo. Omwedhi gwaMai 1980 etanga lyetu olya li lya lombwelwa koombelewa oonene dhuukwiita dhopashitopolwa opo tu kwateko ondjembo ompe ndjoka hayi longithwa kaakwiita yomukolonyeki South Africa. Ondjembo ndjoka hayi ithanwa R-4 oya adhika opo ya tameke okulongithwa kaakwiita yomutondi moshitopolwa shomalugodhi muumbangalantu wa Namibia. Iilonga yoku ka kwata ondjembo ndjika oku yi yuga miikaha yaakwiita yomutondi oya li ya pewa oPlatoon ontiyali ndjoka ya kala hayi longele meni lya Namibia ethimbo alihe.Ongundu ndjika yaakwiita oya li mewiliko nokohi yekomando lyoohailwa, Uukulo na Ruben NeshikoMatondo ga Niilonga opamwe nookommanda dhilwe nangame nda kwatelwamo. Otwa li aakwiita omilongo 70 lwaampoka. Otwa li twa homata oondjembo dhomaludhi mudho mwali ndjoka yokuumba oomortiira dhuunene womillimeta 82 yimwe, oondjembo hadhuumbu oomortiira dhuunene womilimeta 60 dhili ndatu , oobazoeka heyali[RPG-7]    oondjembo dhomashina dholudhi lwo PK dhili ne oshowo oondjembo onkwawo hadhi umbu iikuti oyindji pethimbo limwe.Otwa ende okuza pOkandemona esiku ndyoka tuuka kOnamatadiva, hoka twa thikiko  omanga etango inaali ya kombanda yomitse dhetu. Aakalimo yaamoka oyetu lombwele kutya omutondi otwaadha ashike opo a zimo momukunda ngoka uuka kOkalunga nenge kEpalala. Molwashoka otwali tatu kongo omutondi, Kommanda okwa lombwele ndje opo ndi ye pamwe naakwiita yane yoondaadhi tu landule oompadhi dhomutondi mpoka dhuuka omanga ongundu onene yaakwiita tayi kala ye tu landula monima. Mokulandula oompadhi ndhoka otuuka kuuninginino sigo opomukunda Okalunga ngoka guli konyala oshinano shookilometa 15 muuninginino womukunda Onamatadiva.Aakwiita yomutondi sho yeya momukunda Okalunga oyi itopola moongundu mbali, yimwe ya gama Okalunga kuumbugantu yo onkwawo tayi ka gama kuumbangalantu. Kuumbugantu wOkalunga oko kwa li kuna iikweyo yomeya. Omagumbo gomomukunda nguka oga li ga halakana noga topolwa kehala lyaana iihwa pokati. Omagumbo ogendji oga li gagama omukunda nguka kuumbugantu, omanga kuumbangalantu womukunda nguka kwa li ashike omagumbo gatatu. Otwa tokola okulandula ongundu ndjoka yuuka kuumbangalantu, oshoka shika oshali oshipu okushininga molwaasho omagumbo oga li popepi niihwa. Hailwa Namuxwika nangame otwa ende tuuka kegumbo limwe oku ka konga uuyelele kombinga yomutondi. Omanga tatu ende nomusamane a zi megumbo tiinyengitha omaako ge afa a hala okutya natu shune. Molwashoka otwali tu shishi kutya omutondi omo eli moshitopolwa otwa mbete noku holama unene sho twa li twaashi kutya okuli popepi ngiini, noku tegelela omusamane ngoka a thike kutse. Okwe tu lombwele a ti  omutondi okwa li a thigipo ashike egumbo lye okathimbo okafupi kowala uuka kiikweyo kuumbugantu wOkalunga. Omusamane nguka omukokele okwa li a tila noonkondo nokwe tu galikana opo twaa hedhe popepi negumbo lye oshoka omutondi otashi vulika eli fikepo. Shoka omusamane nguka etu lombwele inatu ipula nasho oshoka tse otwa li twa landula omutondi opo tu mu kondjithe. Onkene tse otwa shuna ashike  kongundu yetu onene yaakwiita noku yelithila kommanda shoka twa lombwelwa komusamane ngoka. Kommanda okwe tu lombwele ishewe opo tu ka tale kutya omutondi okuli peni okuna aantu yethike peni oshowo oondjembo dhomaludhi geni. Oshikwawo okwa ti natu etepo omuhingo ngoka tatu longitha okuhekela omutondi moshilangela shoka tashi tulwa miihwa kuumbangalantu oshowo kuumbugantu wOkalunga sha taalela ehala ndyoka lyaanasha.Manga inaatu shuna oku ka konga omutondi otwa uvathana kutya oshilangela oshina okutulwapo sha za kuumbangalantu osigo okuumbugantu sha taalela ehalandjandja ndyoka lyaana iihwa. Otwa li twa hala shi ningwe ngaaka opo omutondi a hekelwe moshilangela uuna aakwiita yetu ya matuka okutaakana ehalandjandja ndyoka. Nenge omutondi uuna a landula oompadhi dhetu dheenda muuyelele moka dhuuka moshilangela miihwa.Opo ihe otwa ende okuza kuuninginino tatu taaguluka Okalunga pokati kuumbugantu nuumbangalantu. Manga inaatu taaguluka ondjila ndjoka ya kwatakanitha oombinga mbali dhomukunda Okalunga otwa tsakaneke omumati ngoka etu hokololele kutya ongundu yimwe yaakwiita yomutondi otayi teke omeya nokwiiyogela piikweyo. Omumati nguka okwe tu lombwele wo kutya omwaalu omunene gwakwiita yomutondi ogu li kuuzilo wOkalunga.Konima otwa ende tuuka miihwa moka twa vulu okumona aakwiita yomutondi manga yo yaa tu wete. Onda londo komuti nokombanda yago onda yalula aakwiita yomutondi yeli lwopaakwiita omilongo 20.Onda koneke wo kutya oya li taya teke omeya pomithima mpoka wo pwa li aakwashigwana taya nwetha iimuna yawo. Aakwiita yamwe yondaadhi mongundu yandje oya li konima kashona okuza mpoka ndali nda londa momuti, okugamena ndje . Onda ka londolokako komuti opo tu tsikile netumo lyetu.Otwa ende kashona nuukeka tuuka hoka kuna omutondi kuuzilo womukunda. Nando katwali tatu vulu okuyalula aakwiita yomutondi otwa tengeneke kutya oya li pokati komilongo 50 sigo 60 lwaampoka. Kuuzilo womukunda okwa li unene iihwa oyindji onkene ka kwali kuuwanawa noku ya homonena nenge okutala kutya oye lipo momwaalu guthike peni.Ihe nando ongaaka otwa li twa hedha popepi nayo , nongele ando omukwiita gumwe gwayo okwi inyengele uuka kuuzilo ando okwi itsu moompadhi dhetu.Molwashoka ehala ndika ka lalyi ewanawa nokuponokelela omutondi otwa tokola oku ya hekela moshilangela shetu..Ngame na Namuxwika otwa ende mehalandjandja puuyelele nelalakano opo omutondi etu mone ye tetu landula uuka  moshilangela.Konima ashike sho twa piti mehalandjandja otwa koneke kutya aatondi oyetu mona oshoka mbaka oya tondoka okuza kiikweyo yuuka kuuzilo.Tse otwa tondoka ongo tweya tila twa matuka tuukilila mekondeka lyetu moka aakwiita ooyakwetu yali yeli komalwilo ya tegelela ekommando.Ondaadhi yetu yimwe oye ya yuuka kutse noku hokolola kutya  aakwiita yatatu  yomutondi oya li ya monika taya tala oompadhi dhetu.Opo mpoka ngame oshowo kommanda gwetu otwa ende tatu lombwele aakwiita yaa umbe nando osigo ya pewa elombwelo okushininga.Aakwiita yetu oya li ya fula iilambo yoku holamenamo noye yi siikila niitayi oshowo nomwiidhi. Kommanda okwa li a tula oondjembo dhomashina dho PK mbali mpoka oondaadhi dha pitile okuya moshilangela. Mboka ya li poondjembo ndhika oya lombwelwa yaa umbe osigo oosho omutondi a thiki pehala lyontumba mehalandjandja. Ondjumbeta yimwe ya li pokati koondjembo ndhoka mbali oya li ya lombwelwa kutya oyo tayi umbu tango ngele omutondi a hedha popepi.Otwa li twa tegelela opo omutondi a thike mehalanndjandja momwaalu omunene opo ihe otatu mu homona noku mu monitha oshiponga oshinene. Elalakano otwali twa hala okudhipaga aakwiita oyendji yomutondi medhingoloko lyotango lyolugodhi.Omutondi okwa kwata ethimbo konyala lyominute omilongo 20 okuthika mehalandjandja. Omutondi okwa fa a kala uuvite kutya opo tuli pehala mpoka okwa kala manga ta ende a shuna monima uuka komeho. Onkene ongundu onene yaakwiita ye oye keya mehalandjandja ndyoka konima sho aakwiita yaali ngiika oyo ookommanda ye ende yuuka kutse mpoka twali miihwa. Sho tuu aakwiita mbaka yaale ya thike pooha dhiihwa oya matuka noku shuna kooyakwawo , na otwa koneke kommanda gwawo ta lombwele aakwiita 15 mboka ya li ye mu kundukidha. Konima otwa mono aakwiita yomutondi taya ende yuuka moshilangela shetu ya ninga oongundu mbali. Opo ihe mboka ya li yena oshinakugwanithwa shoku tameka olugodhi oyuumbu, ondjembo yotango sho ya topa oya kwata omukwiita ngoka a li popepi natse. Yo ongundu ayihe oyeende yuukilila mokana koshilangela shetu.Ookuumba kwotango okwa li koku mweneka eponokelo lyomutondi. Oshoka ye ina mona nando ompito oku tu yamukula.Mboka ya li ya mono ompito okuumba oye shi ningi kashona kowala.Oyendji yaakwiita yomutondi oye shipondola okufadhukapo taya taaguluka ehalandjandja yuuka muuzilo mboka inaa ye shi pondola oya dhipagwa nenge ya yahwa noku ehamekwa.Aakwiita yomutondi mboka ya li yeehama nokuthigwapo kuya kwawo oya kala taye tu umbu . Mbaka oya ka dhipaga Hailwa Shikulupiku sha Martha na Shikongo omanga hailwa Lehito na Shafela lo Konanghulo oya li yeehamekwa omanga inaatu dhipaga aakwiita yomutondi mboka.Omukwiita gumwe gwomutondi ngoka a li eehamekwa nokwa li a holama konima yoshaanda oye dhipaga Shikongo omanga twali tatu kambadhala oku kwata aakwiita yaali mboka yeehamekwa.Inatu vula we oku ya kwata otwa kuthapo ashike ondjembo yimwe yo R-4 niihakanwa yimwe yopaukwiita, go omadhagadhaga gane goondjembo oga ulukako  naangaka ogetu thiminike opo tu ka holame. Iita yomombepo oyetu thiminike opo tu dhipage aakwiita yomutondi mboka twali twa kwata. Okuumba kwomadhagadhaga huka okwa ka fala ishewe meso lyomukwiita gwetu gumwe, sha fala mpoka kutya otwa kanithilepo aakwiita yatatu polugodhi nduka  omanga omutondi okwa kanithilepo aakwiita 12 nomulongo 14 yeehamekwa pauyelele mboka twa lombwelwa komunamukunda gumwe gwomu yaali mboka ya li ya kwatwa kaatondi pethimbo ya kuthapo oondjahe dhawo pehala lyolugodhi.

 

Embo ndika otali adhika pomahala ngaka; Book Den  popepi noPolytechnic  ya Namibia moWindhoek, Osasiona yomahooli pEtunda mOtavi, Osasion yonahooli pOmuthiya , osasiona yomahooli Okapana mOndangwa, osasiona yomahooli Highway Select mOngwediva, Spar Shop Ongwediva, Book of Namibia mOndangwa, Oshakati, nOutapi, pOkapale ka Hosea Kutako oshowo poBush War Publication moDurban South Africa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here