Shooting Star Day Care a pewa omaano

0
332

Luderitz – Okinda ye dina Shooting Star Day Care hai file oshisho ounona okuhovela peedula 2 fiyo eedula 5 molukanda la Jakkalsdraai mo Lüderitz oya pelwe omaano oshivike shaya kehangano lo Lüderitz Bay Fishing.

Omunaipambuliko mo Lüderitz Bay Fishing Thandi Shiindi moku yandja omaano okwa tumbula kutya ehangano eli lokukwata eeshi olina elalakano loku yambidida ehongo moshilongo na unene tuu modoolopa ya Lüderitz. Etitano laya ehangano eli ola yandjele iotaafula noipundi oshoyo oilongifo yoku lihonga kounona ovo ta va filwa oshisho po Shooting Star Day Care.

Shiindi ta tumbula kutya ehangano eli lo Lüderitz Bay Fishing odula yaya 2014 ola  yandjele oikutu yofikola kounona ovo veli eefiye naavo veli moluhepo, hava fikola meefikola da yooloka modoolopa ya Lüderitz. Ta tumbula kutya ekwafelo lavo inali xulila ashike apa po Shooting Star ndele nee ota va ka kendabala yoo okuvatela eekindergatern dikwao modoolopa pa kuyandja omakwafo taa pumbiwa opo, ounona ovo veli oshiwana shokomongula va kale va deulwa noilongifo oyo tai endele pamwe nefimbo opo vaka kale ovaleli vokomongula va deulikika okudja petameko.

Omulongipo Shooting Star Day  Care  Magdalena Boer okwa pandula unene komaano oo va pewa , ta fatulula kutya otava ka longifa ,noku kwata nawa oilongifo yafimana oyo va pewa omaano opo udule okuyakula omapupio oo tae keuya pokindergarten opo.  Boer ta tumbula kutya ounona ava otava ka tyapula shili ouwa oo va pewa omaano , ongee oupundi noutaafula ovo vapewa ile oilongifo yokulihonga oyo aishe ili notaimonika ili momaluvala mawa.

Boer ta tumbula kutya pefimbo eli ovena ounona veli 42 po Kindergarten. Ta indile omahangano ma kwa omodoolopa a landule meemhadi da Lüderitz Bay Fishing, va du le  oku kwafela noku yambidida omandiki aeshe oo taatonatele noku deula ounona modoolopa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here