Uukule a sindanapo omakopi guudhano uyali

0
262

WINDHOEK-Osekundosikola yopombanda yUukule yeshi pondola ishewe okusindana omakopi gaali methigathano lyuudhano mboka wa li wa ningilwa kosekundosikola yEkulo mehulilo shiwike lyaziko.

Omakandangala gombandje gomUukule wAmulungu oga sindanapo ekopi lyetanga lyokoompadhi sho ga kala noku shi enditha nawa sigo ga dhenge mo oNehale 4-2, sho ya yi kokutsikinika omanga aakadhona ya sindanapo ekopi lyetanga lyomokambamba (Netball) sho natango wo ya dhengemo oNehale 16-8.

Aalongwa yomUukule oya kala taya dhana onkandangala momadhingoloko agehe sigo okedhingoloko lyahugunina. Shino oshali sheya nyanyudha uunene ngaashi aadhanitanga osho wo omudheuli gwawo Angula Gebard molwa ishewe sho yali natango yasindanapo ekopi lyOnguti omasiku gazileko noyahulilile woo komadhingoloko gahugunina muudhano nomomathigathano goosikola dhayoolokathana, ngono galumbu taga dhanwa momahuliloshiwike gaziko.

Osipana yoNetball nayo oya kala noku shi enditha nawa naashino oshanyanyudha omudheuli gwawo Haufila Joseph, naakwatheli ye pamwe mokudheula osho woo aalongwa.

Osekundoskola yaNehale nonando inayi sindana omakopi oya kala wo nayo yeshi kwata nawa, sho yalimo nawa moondolopa noya kala nokuhulila kedhingoloko lyahugunina iikando ya adha lwopwiitatu momadhingoloko gayoolokathana.

Omadhingoloko ngaka guudhano waanasikola ohapu kala iiti tayi teka mpoka oosikola hadhi kala tadhi kondjele omakopi gayoolokathana.

Gumwe gwomaadhani yomoNehale Eliaser Kandume ota ti “Aluhe ohapu kala owala omusindani gumwe methigathano kehe, okusindana nokukanitha esindano oshitopolwa shuudhano kashishi okwaashishi, okwa pandula aalongwa pamwe naye sho ya kala nokulonga nuudhiginini sigo okomadhingoloko gahugunina nota uvaneke kutya eyoka natango inalipwa uuzigo oNehale natango otayi vulu okusindana”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here